Кафедра судноводіння та керування судном

Кафедра судноводіння та керування судном
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Підготовка судноводійного складу в м.Києві має досить довгу історію протяжністю в 58 років. Організована вона була в різні роки на базі таких науково-освітніх установ:

1962р.-1992р. Київський заочний факультет Ленінградського інституту інженерів водного транспорту (КЗФ ЛІІВТ);

1992р.-1997р. Київська філія Одеської державної морської академії (КФ ОДМА);

1997р.-1998р. Київський інститут водного транспорту ОДМА (КІВТ ОДМА);

1998р.-2016р .Кіевская державна академія водного транспорту (КДАВТ);

з 2016р.. Державний університет інфраструктури та технологій  (ДУІТ).

Кафедра «Судноводіння і енергетика суден», як окремий структурний підрозділ в складі факультету «Судноводіння», була створена 01.09.1997р.

наказом директора КІВТ ОНМА №39/3 від 28.08.1997г. Першим завідувачем кафедри був призначений к.т.н. Михайлов Василь Сергійович.

З 01.01.1998р., після проведеної реорганізації, завідувачем кафедри «Судноводіння» був призначений доцент Давидов Володимир Семенович, який керував нею по 31.01.1999р.

Постановою Кабінету міністрів №1970 від 14.12.1998р. була створена КДАВТ. Ректором академії був призначений к.т.н., доцент Михайлов Василь Сергійович., який повторно з 01.02.1999г. за сумісництвом очолив кафедру «Судноводіння» та керував кафедрою до 2010 р ..

З 2010р і до нинішнього часу після проведення чергової реорганізації кафедру «Судноводіння та керування судном» очолює професор, д.т.н. Майборода Олександр Миколайович.

Співробітники кафедри
Майборода Олександр Миколайович
завідувач кафедри

Освіта  – вища, із відзнакою закінчив у 1961 році Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.О.Макарова, інженер-механік за спеціальністю “Суднові силові установки”

Стаж роботи в ДУІТз 2001, науково-педагогічний стаж – понад 50 років

Науковий ступінь, вчене звання – доктор технічних наук із 1991 року, тема дослідження “Методи розрахунку гідродинаміки бойових засобів, що перетинають вільну поверхню рідини” за спеціальністю 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів

Професор із 1994 року

Викладає навчальні дисципліни – «Теорія та будова судна»,  «Гідромеханіка, теорія і будова судна та рушії»,

Наукові праці – загальний список наукових праць налічує 230 найменувань,

в тому числі 3 підручники та 6 винаходів

Підвищення кваліфікації – проходив у 2017 році у центральному закладі Регістру судноплавства України

Особливі заслуги, винагороди  – нагороджений медаллю “15 років Збройним Силам України”, Почесною грамотою міністра освіти і науки України, відзначений двома подяками командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Аксьонов Андрій Володимирович
доцент кафедри

Освіта – вища, в 1986р. р. закінчив «Одеське вище інженерне училище ім..Ленінського комсомолу», спеціальність – інженер-судноводій; в 2011 р. закінчив Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «юрист – міжнародник».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2019 р., науково-педагогічний стаж – до 5 років

Викладає навчальні дисципліни – «Навігація і лоція», «Морехідна астрономія»

Особливі заслуги, винагороди – Член International Transport Workers Union, 39 років на флоті (з них 24 роки капітан далекого плавання)

Наукові праці – розробка навчальних та робочих навчальних програм профільних предметів кафедри, учать у кафедральних проектах

Benik-N-G
Беник Наталія Григорівна
доцент кафедри

Освіта – вища, в 1997 р. закінчила Одеську державну морську академію (Київський інститут водного транспорту) за спеціальністю «Транспортний менеджмент»; в 2005 р. закінчила Київський інститут

Стаж роботи в ДУІТ – з 2017 р., науково-педагогічний стаж – 18 років

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат економічних наук із 2015 року, тема дослідження: «Організаційно-економічний механізм адаптації суднобудівельно-судноремонтних підприємств водного транспорту»   за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)

Викладає навчальні дисципліни – «Технологія перевезення вантажів»

Наукові праці – понад 10 публікацій у вітчизняних наукових виданнях (в т.ч. фахових)

Навчальний посібник – Економічний аналіз діяльності підприємств водного транспорту: Навчальний посібник З грифом Міністерства освіти і науки України / В.Г.Коба, О.Є.Бабина, М.В.Ковбатюк, Н.Г. Беник – К.: КИТ, 2011. – 340с.

Монографія – Формування теоретичних основ та прикладного інструментарію механізму адаптації транспортних підприємств до змін зовнішнього середовища (2017)

 Методичні вказівки

 Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Історія економіки та економічної думки“ для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей /Н.Г.Беник – К.: КДАВТ, 2018. – 44 с.

 1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Страхування“ для студентів денної форми навчання /Н.Г.Беник – – К.: КДАВТ, 2016. – 42 с.
 2. Методичні рекомендації з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для виконання практичної та самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка підприємства» /Н.Г.Беник – К.: КДАВТ, 2015. – 43 с.
 3. Беник Н.Г. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни “Історія економіки та економічної думки” для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” та 6.030601 “Менеджмент” /Н.Г.Беник – К.: КДАВТ, 2012. – 37 с.

Бере участь у науково-дослідних проектах:

 1. «Формування механізмів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі» №41-Б (номер держреєстрації 0113U000679, виконувалась у 2013–2014 рр.) – науковий співробітник;
 2. «Формування механізму державно-приватного партнерства на транспорті» № 47-Б (номер держреєстрації 0115U000282), виконується у 2016-2017рр.) – науковий співробітник;
 3. «Розробка методичного забезпечення формування та оцінки соціальної й економічної ефективності транспортно-логістичних кластерів» № 51-Б (номер держреєстрації 0116U002514, виконується у 2016-2017 рр.) – науковий співробітник.

Підвищення кваліфікації – Інститут післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»,

тема: «Міжнародна економічна діяльність підприємств транспорту» Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС?, №02070884/063347-18 від 26.04.2018 р.

 

Bondarenko
Бондаренко Євген Михайлович
доцент кафедри (за сумісництвом)

Освіта – вища, в 2008 р. закінчив Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ха спеціальністю «Державне управління»

Стаж роботи в ДУІТ – з 2020 р., науково-педагогічний стаж – до 5 років

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат наук з державного управління із спеціальності державне управління (2015 р.). Тема дослідження: «Розвиток організаційної культури державної служби: соціальний аспект»

Викладає навчальні дисципліни – «Етичний кодекс ученого», «Організація трансферу знань»

Наукові праці – понад 10 публікацій за тематикою державного управління

Монографія:

Управління персоналом публічної влади: світоглядний аспект : Монографія / С. М. Серьогін, О. В. Антонова, В. М. Дрешпак, І. В. Письменний,
І. І. Хожило, В. В. Лола, Н. Л. Виноградова, С. А. Могильний, О. В. Петренко,  Н. Г. Сорокіна, О. В. Каховська, І. І. Шпітун, Т. В. Безверха, О. В. Акуленко,  Є. М. Бондаренко; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 160 с. (авторські С. 115 –  121).

Підвищення кваліфікації –  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 05.10.2018-27.10.2018 р.

Вид документа – Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК  761310. Тема – Сучасні методи освіти дорослих.

Особливі заслуги, винагороди – є розробником основних положень маркетингової стратегії Київського інституту водного транспорту ДУІТ

Boyko_A_D
Бойко Анна Дмитрівна
старший викладач кафедри

Освіта – вища, в 2018 р. закінчила Київський інститут водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного Державного інституту інфраструктури та технологій за спеціалізацією «Судноводіння»

Стаж роботи в ДУІТ – з 2018 р., науково-педагогічний стаж – до 5 років

Викладає навчальні дисципліни – “Стандарти ММО та Нормативні документи в судноводінні та управління якістю

Наукові праці”

Публікації:

«Метод розрахунку траєкторії руху судна при автоматизованому визначенні маршруту»//Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Водний транспорт:сучасний стан та перспективи розвитку» 16-17 травня 2019 року

«Метод определения опасности навигационных ситуаций в зонах интенсивного судоходства» //Міжнародна конференція XV International Scientific and Technical Conference – 2020, Azerbaijan State Maritime Academy (наукометрична база SCOPUS)

«Формалізація факторів ризику щодо виникнення аварійних ситуацій на морі»//Збірник наукових працьХНУПС

Патенти:

здійснила пошук патентної інформації за напрямком досліджень у базі даних Укрпатенту Державної служби України «Український інститут промислової власності»

Підвищення кваліфікації – аспірантура ДУІТ, працює над темою дисертації «Метод оптимізації процесу управління факторами ризиків аварійних аварійних ситуацій на морі на підставі критерію мінімуму сумарних витрат в системі управління безпеки судноплавства»

Особливі заслуги, винагороди – заступник відповідального секретаря приймальної комісії КІВТ, має рід подяк за сумлінну і доброчесну  працю від керівництва

Vasylenko_V-M
Василенко Володимир Миколайович
доцент кафедри (за сумісництвом)

Освіта – вища, в 1975р. р. закінчив «Одеське вище інженерне училище ім..Ленінського комсомолу», спеціальність – інженер-судноводій; в 2015 р. закінчив Київський інститут водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного, спеціальність – правознавство

Стаж роботи в ДУІТ – з 2008 р., науково-педагогічний стаж – понад 10 років

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат історичних наук,тема: «Удосконалення обслуговування пасажирів», доцент

Викладає навчальні дисципліни – «Суднові системи та пристрої», «Гідромеханіка, теорія будови судна», «Будова та основи теорії судна», «Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація флоту», «Теорія двигуна та суднові ДВЗ»

Наукові праці –

17 наукових праць, 6 статей у наукових фахових виданнях (з яких 1 стаття у виданні України, яке включено до міжнародних та іноземних баз), 11 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації – захист кандидатської дисертації, тема: «Становлення та розвиток теорії непотоплюваності корабля (остання третина ХІХ – перша третина ХХ сторіччя)», 2016 р., Державний економіко-технологічний університет транспорту.

Особливі заслуги, винагороди – медаль «300 лет Российского флота» 20.07.1996 р., медаль «Адмирал М.П. Лазарев», ювілейна медаль «Тихоокеанскому флоту 275 лет», подяка Міністерства транспорту РФ 03.08.2001р., звання «Капітан 2004 року», почесна грамота губернатора Приморського краю РФ 20.04.2004р.

Підвищення кваліфікації –т/х «Принцеса Дніпра», 1-20 липня 2018р.

Особливі заслуги, винагороди – почесний робітник морського та річкового транспорту; почесні грамоти від мера м. Києва, АСК Укррічфлоту, Департаменту морського і річкового транспорту, Центра підготовки і дипломування моряків

 

Для абітурієнтів

Напрями підготовки та перелік дисциплін, за якими здійснює підготовку кафедра:

Освітній рівень “молодший бакалавр

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітня програма: Судноводіння

 1. Морехідна астрономія
 2. Управління судном та морська практика
 3. Міжнародні правила попередження зіткнення суден
 4. Навігація та лоція
 5. Метеорологія та океанографія
 6. Нормативні документи в судноплавстві та управління якістю
 7. Тренажерна підготовка
 8. Використання РЛС та ЗАРП
 9. Забезпечення навігаційної безпеки плавання
 10. Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка

Освітній рівень “бакалавр”

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітня програма: Судноводіння

 1. Теорія та будова судна
 2. Морська практика
 3. Стандарти міжнародної морської організації
 4. Навігація та лоція
 5. Метеорологія та океанографія
 6. Міжнародні правила попередження зіткнення суден, радіолокаційні станції та засоби автоматичної радіолокаційної прокладки
 7. Технологія перевезення вантажів
 8. Морехідна астрономія
 9. Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка
 10. Морське право
 11. Управління судном
 12. Навігаційні інформаційні системи
 13. Тренажерна підготовка
 14. Забезпечення навігаційної безпеки плавання
 15. Управління морехідними якостями судна

Освітній рівень  “бакалавр”

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітня програма: Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання

 1. Морське право
 2. Навігаційні прилади, системи та ГМСЗБ
 3. Використання РЛС та ЗАРП
 4. МППЗС та правила плавання по внутрішнім водним шляхам
 5. Метеорологія на внутрішніх водних шляхах

Освітній рівень  “магістр”

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітня програма: Судноводіння

1.Гідрометеорологічне забезпечення мореплавства

2.Морехідні якості спеціалізованих суден

3. Інноваційні технології в судноводінні

4.Забезпечення навігаційної безпеки плавання

5.Теорія та практика управління рухом судна

Працевлаштування студентів

Випускники  можуть займати наступні первинні посади:

 • вахтовий помічник капітана – четвертий, третій,  другий;
 • молодший вахтовий помічник капітана;
 • штурман;
 • шкіпер;
 • менеджер в комерційному відділі, державних і інших організація,  фірмах і агентствах.

Дана кваліфікація дає право на зайняття первинних посад: третій помічник капітана на морських, річкових, рибопромислових, портових, технічних та спеціалізованих суднах без обмеження валової водотоннажності і стажу роботи; штурман; старший помічник капітана і капітан суден валовою місткістю від 500 до 3000 регістрових тонн після набуття відповідного стажу роботи на посадах з попереднім званням.

 • Суднові фахівці
 • Помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання)
 • Помічник капітана-помічник механіка (суднового)
 • Штурман
 • Капітан порта
 • Капітан флота
 • Капітан-наставник
 • Лоцман
 • Стивідор
 • Шкіпер

 

 

Наукова діяльність

Авторськими колективами кафедри за період з 2006р. по 2012р. розроблено та видано з грифом МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» 4 навчальних посібники:

 1. Навігація і лоція – 832 стор.,
 2. Практична мореходная астрономія – 424 стор.,
 3. Забезпечення навігаційної безпеки плавання – 568 стор.,
 4. Навігаційне забезпечення управління рухом судна – 336 стор.

У 2010 р. перші 3 навчальні посібники після доопрацювання і доповнень були в зв’язку з великим попитом повторно перевидані.

У 2008 виконана НДР «Створення електронних підручників з базових дисциплін професійної підготовки бакалаврів судноводіння», державний реєстраційний № 0107U007861

Розробка виконана за Державною цільовою програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці». Серед новацій, втілених у створеному програмно-методичному продукті, що вигідно відрізняє його від вітчизняних аналогів, слід відзначити послідовне застосування у ньому елементів автоматизованого навчання. Так. для об’єктивного самоконтролю рівня опанування студентом навчального матеріалу підручника, у продукті реалізовано комп’ютерне дистанційне тестування знань за тематикою кожного його розділу. За результатами тестування студент має можливість не лише отримати об’єктивну оцінку своїх знань, але і рекомендації щодо усунення виявлених прогалин у них. Навчальні посібники «Навігація і лоція» – 48,4Мб., «Практична морехідна астрономія» – 24,6 Мб., а також «Забезпечення навігаційної безпеки плавання» – 33,1Мб., якій розроблено додатково за особистим бажанням авторського колективу, виконані на сучасному рівні і користуються великим попитом у студентів університету. Всі електронні підручники отримали гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»

У 2012 році виконана НДР «Створення інформаційно-методичного комплексу засобів контролю якості підготовки фахівців з судноводіння», номер державної реєстрації 0110U03087. Виконання проекту дозволило вперше в Україні створити інформаційно-методичне підґрунтя для реального впровадження в усіх фахово-споріднених з КДАВТ ВНЗ України єдиного сучасного засобу незалежного об’єктивного контролю рівня якості підготовки бакалаврів та спеціалістів судноводіння. У процесі роботи створено інформаційно-методичний комплекс оцінки якості підготовки випускників ВНЗ з 15 фахових дисциплін за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів (205 змістовних модулів) і з 15 фахових дисциплін (208 змістовних модулів) за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів з судноводіння. Зацікавленість в результатах роботи підтверджують низка вітчизняних і російських університетів.

У 2010-2012 роках захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом. В процесі виконання наукових робіт досягнуто такі наукові результати:

1.Тихонов І.В. Методика підвищення ефективності навігаційного обслуговування безпеки судноплавства в умовах підвищеного ризику плавання на внутрішніх водних шляхах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом. Державне підприємство «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління».

Дисертаційна робота присвячена розробці методики підвищення ефективності навігаційного обслуговування безпеки плавання на внутрішніх водних шляхах. Доведено, що цілеспрямоване зниження навігаційної аварійності у зонах підвищеного ризику плавання досягається шляхом побудови додаткового віртуального навігаційного обслуговування безпеки плавання. Програмно-апаратні комплекси інтелектуальних агентів розширеної та інтегрованої системи використовують алгебраїчні двобічні процедури перетворень нелінійних диференціальних моделей руху в область зображень цілочисельного аргументу, де знаходять оптимальні закони оперативного управління та реалізації процесів керування у області оригінальних ситуаційних подій, включаючи процедури телекомунікаційних обліків повідомленнями. Розроблено інформаційно-аналітичне забезпечення методики підвищення ефективності навігаційного обслуговування безпеки руху об’єктів водного транспорту. Функціональна стійкість навігаційного обслуговування та управління безпечним рухом гарантована ієрархічними багатоконтурними процесами своєчасної структурно-функціональної адаптації. Закономірна дія інтелектуальних агентів здійснюється на базі аналітичних моделей, що координують поліергатичне реагування для відновлення визначеної втрати ресурсу у наслідок неперервної дії зовнішніх факторів оточуючого середовища на габаритних смугах руху водних шляхів.

2.Давидов В.С. Методика підвищення ефективності системи управління КА шляхом використання морського пункту.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація і управління рухом. ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління.

Робота присвячена розробленню методики підвищення ефективності системи управління космічними апаратами шляхом використання морського пункту управління на основі використання існуючої космічної системи «Січ».

У дисертації зроблено аналіз принципів побудови системи управління космічними апаратами оптико-електронного спостереження і недоліків існуючих методів управління космічними апаратами при використанні однопунктної технології управління. Запропоновані: вдосконалений метод оцінки втрат, внесених несприятливими метеоумовами, який дозволяє враховувати вплив не тільки хмарності, але опадів і туманів; метод збільшення тривалості зон радіовидимості космічних апаратів шляхом використання морського пункту управління; спосіб установлення зв’язку низькоорбітальним космічним апаратом з морським пунктом управління.

Результати дисертаційної роботи доцільно використовувати при розробленні перспективних та модернізації існуючих систем управління космічними апаратами оптико-електронного спостереження.

На кафедрі за останні 8 років з 2012 по 2020р. авторськими колективами розроблені 2 патенти на корисну модель і 8 авторських свідоцтв на твір:

1 Патент на корисну модель № 72415. Україна, МПК В 64461/24 (2006.01). Спосіб установлення зв’язку низкоорбітального космічного апарата з морським пунктом управління. Опубліковано 27.08.2012,  бюл. №16.

2.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Електронний  підручник «Навігація і лоція»»   №49874 від 27.06.2013.

3.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Електронний  підручник «Забезпечення навігаційної безпеки плавання»     №49875 від 27.06.2013.

4.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Електронний  підручник «Практична морехідна астрономія»  №49876 від 27.06.2013.

5.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «База даних «Електронна база даних для інформаційно-комп’ютеризованого комплексу контролю знань бакалаврів судноводіння»»,   № 47482 від 28.01.2013.

6.Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір «База даних «Електронна база даних для інформаційно-комп’ютеризованого комплексу контролю знань спеціалістів судноводіння»»,   № 47483 від 28.01.2013.

7.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Способ контроля местоположения крупнотоннажных морских судов на траектории движения путем использования системы приемников ГНСС сопряженных с ЭКНИС», № 6083 від 6.05.2015.

8.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Способ котроля местоположения ТПА на траектории движения с помощью судовой ГАНС, включающий в себя ГАМО и ЭКНИС». №83594 от 12.12.2018.

9.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Спосіб контролю місцерозташування великогабаритних суден і складів на траєкторії руху шляхом використання координатного курсора ЕКНІС в режимі високоточного кутомірно-далекомірного пристрою». №88994 від 28.05.2019.

10.Патент на корисну модель МПК (2020)G06F 7/00  «Спосіб автоматизованого контролю положення кінцівок суден і складів на траєкторії руху засобами ЕКНІС». Патент спрямований на реєстрацію.7. 2020 р.

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного,

факультет судноводіння

адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9, ауд.318

e-mail: moonlith@ukr.net

моб.тел.:

 

Написати листа