Кафедра мовних дисциплін

Кафедра мовних дисциплін
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Кафедра мовних дисциплін була утворена у 2021 році у результаті реорганізації кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням та гуманітарних дисциплін. Колектив кафедри нарощує свій науково-педагогічний потенціал та забезпечує викладання української та іноземних мов на всіх факультетах та аспірантурі. Кафедра має потужний навчально-методичний та науковий потенціал.

 

Нині до складу кафедри входять 11 науково-педагогічних працівників, з них 5 кандидатів наук, 7 доцентів, 4 старших викладачів. Науково-педагогічні працівники забезпечують викладання кафедральних дисциплін студентам освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і магістр факультетів судноводіння, експлуатації технічних систем на водному транспорті, юридичному та управління і технологій, а також слухачам аспірантури.

Члени кафедри здійснюють активну методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну діяльність: беруть участь у регіональних та міжнародних наукових конференціях, публікують навчальні посібники, монографії, статті, зокрема у виданнях, що індексуються у науково-метричних базах даних в Україні та за кордоном, підвищують свою кваліфікацію у провідних навчальних і наукових закладах України та інших країн, залучають до наукової роботи здібних студентів. Крім цього, колектив кафедри працює над вдосконаленням процесу запровадження у навчальний процес університету принципів Болонської декларації, наближенням змісту дисциплін, що викладаються, до потреб формування компетентностей спеціалістів транспортної інфраструктури, що відповідають вимогам міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною, а також над удосконаленням інструментів дистанційного навчання (Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Open Test).

Співробітники кафедри
koreshkova-s-p
Корєшкова Світлана Петрівна
завідувач кафедри

 Освіта – вища

У 1992р. закінчила Черкасский національний университет, здобула вищу освіту за спеціальністю «Англійська та німецька мови»,  присвоєна кваліфікація «вчитель англійської та німецької мови».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2014р., науково-педагогічний стаж – 25 років у вищих навчальних закладах освіти.

Науковий ступінь, вчене звання  Кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки»), тема: «Тенденції реформування вищої освіти Австралії». Місце захисту – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, 2011 р.

Із 2014 року має вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Викладає навчальні дисципліни – «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням»  та «Ділова англійська мова».

Наукові праці – понад 27 публікацій наукового характеру, зокрема   12 статей у фахових журналах і збірниках наукових праць, затверджених ВАК  України, 6 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій та 9 навчально-методичних посібників.

Підвищення кваліфікації – кафедра іноземних мов за фахом Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету у період з 17.02.20 по 31.03.20.

Особливі заслуги, винагороди

Співавтор серії посібників “Fair Winds”, “Steady as She Goes”, “Underway”, “Surf the Wave”, “Steer the Course” “Let’s Watch and Study” для судноводіїв.

Ініціатор кафедральної наукової роботи «Шляхи формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням».

 • займалася розробкою навчальних та робочих планів спеціальностей, освітньо-професійних програм;
 • була головою комісії в роботі з організації студентських науково-практичних конференцій;
 • приймала участь в роботі державних екзаменаційних комісій

Член Вченої ради Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

За сумлінну працю і вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки фахівців водного транспорту має подяки від директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та від ректора ДУІТ.

Сфера наукових інтересів – сучасні методики навчання морської англійської мови та інновації у вищій освіті.

hurinchuk-sv
Гурінчук Світлана Василівна
доцент кафедри

Освіта – вища

У 1992 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов та здобула кваліфікацію: викладач англійської та іспанської мов.

Стаж роботи в ДУІТ – з  1996 р., науково-педагогічний стаж – 24 роки у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат історичних наук, у травні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки на тему “Роль журналу “Инженерное дело” в розгортанні наукових досліджень з техніки залізничного транспорту”. У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри “Іноземні мови”.  

Викладає навчальні дисципліни: “Англійська мова (за професійним спрямуванням)”, “Переклад науково-технічної літератури”, “Ділова англійська мова”, “Англійська мова наукового спілкування”.

Наукові праці  – понад 50 наукових праць та 5 навчально-методичних посібників.

Особливі заслуги

Член спеціалізованої вченої ради К26.820.02 з захисту дисертацій (Державний університет інфраструктури та технологій).

Член редакційної колегії  наукового видання «History of science and technology», включеного до переліку наукових фахових видань Scopus.

Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

Підвищення кваліфікації  –  Східно-Європейський Центр Фундаментальних досліджень, Університет Мендель (м. Брно, Чехія), травень-червень 2016 р.

Національний авіаційний університет, факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, кафедра іноземних мов за фахом (17” лютого 2020  року по “ 31” березня 2020 року).

didenko-m-o
Діденко Марія Олександрівна
старший викладач кафедри

Освіта – вища

У 2004 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність “Мова та література (англійська)”.  У 2019 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю “Менеджмент організацій” у Державному університеті інфраструктури та технологій.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2010 р., науково-педагогічний стаж – 20 років

Викладає навчальні дисципліни – “Англійська мова”, “Англійська мова за професійним спрямуванням”, “Ділова англійська мова”.

Наукові праці – 10 публікацій наукового характеру,  є співавтором навчальних посібників з англійської мови за професійним спрямуванням для судноводіїв “Fair Winds”, “Steady as She Goes”, “Underway”, “Surf the Wave”, “Steer the Course” та “Business with Pleasure” для економістів. Бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації – отримує ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент. Бізнес-логістика» у Державному університеті інфраструктури та технологій.

Особливі заслуги, винагороди – членкиня міжнародної асоціації вчителів англійської мови IATEFL.

isaienko-s-a
Ісаєнко Світлана Анатоліївна
доцент кафедри

Освіта – вища

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1986 р., спеціальність «Іноземні мови (дві мови)» (іспанська та англійська мови)

Стаж роботи в ДУІТ – з 2016 р., науково-педагогічний стаж – 23 роки у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації

 Науковий ступінь, вчене звання – PHD, кандидат педагогічних наук (2009 р.). В Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України у грудні 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – на тему «Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей засобами іноземної мови». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов

Викладає навчальні дисципліни – «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Переклад науково-технічної літератури», «Англійська мова наукового спілкування»

Наукові праці – є автором 83 публікацій, з них 46 – наукового та 37 – навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів – формування професійної культури у студентів, міжкультурна комунікація у викладанні іноземних мов, порівняльна лінгвістика, історія розвитку науки та транспорту.

Підвищення кваліфікації – Національний авіаційний університет (2020)

Особливі заслуги, винагороди – член-кореспондент Транспортної Академії України, Подяка Міністерства освіти і науки України (2016)

kaminska-s-v
Камінська Світлана Василівна
старший викладач кафедри

Освіта – вища

У 2003 р. отримала вищу освіту у Київському мiжнародному унiверситетi, спецiальнiсть «Мова та лiтература (англiйська, французька)».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2018 р., науково-педагогічний стаж – 17 років

Викладає навчальні дисципліни – «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова».

Наукові праці – має ряд публікацій наукового характеру, є співавтором навчальних посібників з англійської мови за професійним спрямуванням для судноводіїв «Fair Winds», «Steady as She Goes», «Surf the Wave», «Steer the Course». Бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації – пройшла стажування на кафедрі іноземних мов за фахом Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

Особливі заслуги, винагороди – членкиня міжнародної асоціації вчителів англійської мови IАTEFL.

kovalchuk-v-s
Ковальчук Валентина Сергіївна
ст. викладач кафедри

Освіта – вища

У 1969 р. закінчила П’ятигорський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель іспанської та англійської мови.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2003 р., науково-педагогічний стаж – 17 років.

Викладає навчальну дисципліну – «Англійська мова за професійним спрямуванням». 

Наукові праці – 10 публікацій наукового характеру в українських та зарубіжних виданнях,  є співавтором навчального-методичного посібника «English for Electricians» (в електронному варіанті). Брала участь у декількох міжнародних науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації – НАУ, лютий-березень, 2020 р.

Особливі заслуги, винагороди 

Займалася розробкою навчальних та робочих програм зі спеціальності «Англійська мова за професійним спрямуванням»;

Приймала участь в роботі державних екзаменаційних комісій

За сумлінну працю і особистий внесок у забезпечення підготовки фахівців водного транспорту має подяку від заступника  директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Для абітурієнтів

Напрями підготовки та перелік дисциплін, за якими здійснює підготовку кафедра

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Переклад науково-технічної літератури
 • Іноземна мова наукового спілкування
 • Українська мова за професійним спрямуванням;
Наукова діяльність

Члени кафедри здійснюють активну наукову діяльність – беруть участь у регіональних та міжнародних конференціях; публікуються у фахових виданнях та у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science; є авторами підручників, навчальних посібників та монографій.

Кафедра іноземних мов проводить різні дослідницькі проекти як наприклад: «Шляхи формування іншомовної компетентності у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням під час підготовки майбутніх спеціалістів річкового та морського транспорту».

Цілі досліджень:

 • вивчення питання освіти в міжнародній та порівняльній перспективі
 • сприяння розвитку іншомовної компетентності у навчанні майбутніх спеціалістів водного транспорту
 • визначення предметного змісту відповідно до розвитку ключових компетенцій
 • впровадження найсучасніших методи навчання та навчання.

Прогрес досліджень відображається в статтях та підручниках.

Контакти

Адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9., каб. 302

e-mail кафедри: [email protected]

Написати листа