Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням та гуманітарних дисциплін

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням та гуманітарних дисциплін
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Кафедра «Іноземних мов за професійним спрямуванням та гуманітарних дисциплін»  була утворена у 2020 році шляхом об’єднання двох загальноосвітніх кафедр «Іноземних мов за професійним спрямуванням» та «Гуманітарних дисциплін». За час існування (з 1998 р.) колективи зазначених кафедр нарощували свій науково-педагогічний потенціал та забезпечували викладання іноземних мов та дисциплін суспільно-гуманітарного циклу на всіх факультетах та аспірантурі. Це дало можливість після об’єднання створити потужну за своїм навчально-методичним та науковим потенціалом кафедру.   Також в 2020 році на базі новоутвореної кафедри було відкрито випускаючу спеціальність 053 «Психологія», яка реалізовується в межах освітніх програм «Практична психологія», «Психологія бізнесу», «Психологія морського бізнесу».

На даний час до складу кафедри входять 22 науково-педагогічних працівника, в тому числі 3 доктора наук, 2 професора, 14 кандидатів наук, 14 доцентів, 2 на посаді доцента та 5 старших викладачів. Ними забезпечується викладання кафедральних дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і магістр факультетів: судноводіння, експлуатації технічних систем на водному транспорті, юридичному та управління і технологій, а також слухачів аспірантури.

Члени кафедри здійснюють активну навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну, організаційну та виховну роботу. Також викладачі кафедри весь час працюють над вдосконаленням навчального процессу шляхом запровадження наочно-візуальних засобів (презентації, схеми, діаграми), роботою з онлайн-платформами (Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Open Test).

Співробітники кафедри
koreshkova-s-p
Корєшкова Світлана Петрівна
 в.о. завідувача кафедри

 Освіта – вища

У 1992р. закінчила Черкасский національний университет, здобула вищу освіту за спеціальністю «Англійська та німецька мови»,  присвоєна кваліфікація «вчитель англійської та німецької мови».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2014р., науково-педагогічний стаж – 25 років у вищих навчальних закладах освіти.

Науковий ступінь, вчене звання  Кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки»), тема: «Тенденції реформування вищої освіти Австралії». Місце захисту – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, 2011 р.

Із 2014 року має вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Викладає навчальні дисципліни – «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням»  та «Ділова англійська мова».

Наукові праці – понад 27 публікацій наукового характеру, зокрема   12 статей у фахових журналах і збірниках наукових праць, затверджених ВАК  України, 6 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій та 9 навчально-методичних посібників.

Підвищення кваліфікації – кафедра іноземних мов за фахом Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету у період з 17.02.20 по 31.03.20.

Особливі заслуги, винагороди

Співавтор серії посібників “Fair Winds”, “Steady as She Goes”, “Underway”, “Surf the Wave”, “Steer the Course” “Let’s Watch and Study” для судноводіїв.

Ініціатор кафедральної наукової роботи «Шляхи формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням».

 • займалася розробкою навчальних та робочих планів спеціальностей, освітньо-професійних програм;
 • була головою комісії в роботі з організації студентських науково-практичних конференцій;
 • приймала участь в роботі державних екзаменаційних комісій

Член Вченої ради Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

За сумлінну працю і вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки фахівців водного транспорту має подяки від директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та від ректора ДУІТ.

Сфера наукових інтересів – сучасні методики навчання морської англійської мови та інновації у вищій освіті.

hurinchuk-sv
Гурінчук Світлана Василівна
доцент кафедри

Освіта – вища

У 1992 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов та здобула кваліфікацію: викладач англійської та іспанської мов.

Стаж роботи в ДУІТ – з  1996 р., науково-педагогічний стаж – 24 роки у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат історичних наук, у травні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки на тему “Роль журналу “Инженерное дело” в розгортанні наукових досліджень з техніки залізничного транспорту”. У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри “Іноземні мови”.  

Викладає навчальні дисципліни: “Англійська мова (за професійним спрямуванням)”, “Переклад науково-технічної літератури”, “Ділова англійська мова”, “Англійська мова наукового спілкування”.

Наукові праці  – понад 50 наукових праць та 5 навчально-методичних посібників.

Особливі заслуги

Член спеціалізованої вченої ради К26.820.02 з захисту дисертацій (Державний університет інфраструктури та технологій).

Член редакційної колегії  наукового видання «History of science and technology», включеного до переліку наукових фахових видань Scopus.

Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

Підвищення кваліфікації  –  Східно-Європейський Центр Фундаментальних досліджень, Університет Мендель (м. Брно, Чехія), травень-червень 2016 р.

Національний авіаційний університет, факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, кафедра іноземних мов за фахом (17” лютого 2020  року по “ 31” березня 2020 року).

didenko-m-o
Діденко Марія Олександрівна
старший викладач кафедри

Освіта – вища

У 2004 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність “Мова та література (англійська)”.  У 2019 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю “Менеджмент організацій” у Державному університеті інфраструктури та технологій.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2010 р., науково-педагогічний стаж – 20 років

Викладає навчальні дисципліни – “Англійська мова”, “Англійська мова за професійним спрямуванням”, “Ділова англійська мова”.

Наукові праці – 10 публікацій наукового характеру,  є співавтором навчальних посібників з англійської мови за професійним спрямуванням для судноводіїв “Fair Winds”, “Steady as She Goes”, “Underway”, “Surf the Wave”, “Steer the Course” та “Business with Pleasure” для економістів. Бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації – отримує ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент. Бізнес-логістика» у Державному університеті інфраструктури та технологій.

Особливі заслуги, винагороди – членкиня міжнародної асоціації вчителів англійської мови IATEFL.

isaienko-s-a
Ісаєнко Світлана Анатоліївна
доцент кафедри

Освіта – вища

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1986 р., спеціальність «Іноземні мови (дві мови)» (іспанська та англійська мови)

Стаж роботи в ДУІТ – з 2016 р., науково-педагогічний стаж – 23 роки у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації

 Науковий ступінь, вчене звання – PHD, кандидат педагогічних наук (2009 р.). В Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України у грудні 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – на тему «Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей засобами іноземної мови». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов

Викладає навчальні дисципліни – «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Переклад науково-технічної літератури», «Англійська мова наукового спілкування»

Наукові праці – є автором 83 публікацій, з них 46 – наукового та 37 – навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів – формування професійної культури у студентів, міжкультурна комунікація у викладанні іноземних мов, порівняльна лінгвістика, історія розвитку науки та транспорту.

Підвищення кваліфікації – Національний авіаційний університет (2020)

Особливі заслуги, винагороди – член-кореспондент Транспортної Академії України, Подяка Міністерства освіти і науки України (2016)

kaminska-s-v
Камінська Світлана Василівна
старший викладач кафедри

Освіта – вища

У 2003 р. отримала вищу освіту у Київському мiжнародному унiверситетi, спецiальнiсть «Мова та лiтература (англiйська, французька)».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2018 р., науково-педагогічний стаж – 17 років

Викладає навчальні дисципліни – «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова».

Наукові праці – має ряд публікацій наукового характеру, є співавтором навчальних посібників з англійської мови за професійним спрямуванням для судноводіїв «Fair Winds», «Steady as She Goes», «Surf the Wave», «Steer the Course». Бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації – пройшла стажування на кафедрі іноземних мов за фахом Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

Особливі заслуги, винагороди – членкиня міжнародної асоціації вчителів англійської мови IАTEFL.

kovalchuk-v-s
Ковальчук Валентина Сергіївна
ст. викладач кафедри

Освіта – вища

У 1969 р. закінчила П’ятигорський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель іспанської та англійської мови.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2003 р., науково-педагогічний стаж – 17 років.

Викладає навчальну дисципліну – «Англійська мова за професійним спрямуванням». 

Наукові праці – 10 публікацій наукового характеру в українських та зарубіжних виданнях,  є співавтором навчального-методичного посібника «English for Electricians» (в електронному варіанті). Брала участь у декількох міжнародних науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації – НАУ, лютий-березень, 2020 р.

Особливі заслуги, винагороди 

Займалася розробкою навчальних та робочих програм зі спеціальності «Англійська мова за професійним спрямуванням»;

Приймала участь в роботі державних екзаменаційних комісій

За сумлінну працю і особистий внесок у забезпечення підготовки фахівців водного транспорту має подяку від заступника  директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Для абітурієнтів

Напрями підготовки та перелік дисциплін, за якими здійснює підготовку кафедра

Відділення «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Переклад науково-технічної літератури
 • Іноземна мова наукового спілкування

Відділення «Гуманітарні дисципліни»:

 • Історія України та української культури;
 • Філософія;
 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Історія української державності
 • Філософські проблеми наукового пізнання;
 • Аксіологія
 • Філософія сучасної науки і техніки
 • Етика та естетика;
 • Політологія;
 • Соціологія;
 • Релігієзнавство;
 • Культурологія;
 • Основи педагогіки і психології;
 • Практична філософія;
 • Філософські проблеми наукового пізнання;
 • Соціально-психологічні технології управління колективом;
 • Групова динаміка і комунікації;

 Відділення «Психологія»:

 • Вступ у спеціальність «Психологія»
 • Гендерна психологія та психологія статі
 • Диференціальна психологія
 • Економічна психологія
 • Індивідуальне та групове консультування
 • Історія психології
 • Загальна психологія з практикумом
 • Комунікативні психотехнології
 • Консультативна психологія
 • Методологія та методи психологічних досліджень
 • Нейропсихологія та нейрокорекція
 • Організація психологічної служби
 • Основи клінічної психології
 • Основи профорієнтації та профвідбору
 • Основи психоаналізу
 • Основи психогігієни
 • Основи психокорекції
 • Основи психопрофілактики
 • Патопсихологія
 • Політична психологія
 • Проективні методи у психології
 • Профайлінг
 • Психодіагностика
 • Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях
 • Психотехнології впливу
 • Психологічна експертиза
 • Психологія агресії
 • Психологія життєвих криз
 • Психологія залежних форм поведінки
 • Психологія лідерства. Коучінг
 • Психологія мотивації та професійного успіху
 • Психологія конфлікту
 • Психологія масової свідомості та ментальності
 • Психологія морської галузі
 • Психологія обдарованості та індивідуальності
 • Психологія розвитку
 • Психологія стресу
 • Психологія тренерської діяльності та супервізія консультанта
 • Психофізіологія та психосоматика
 • Реабілітаційна психологія
 • Сімейне консультування
 • Соціальна психологія
 • Сучасні інформаційні технології у психології
 • Теорії особистості
 • Технології візуальної психодіагностики
 • Технологія створення тренінгових програм
 • Технології тімбілдінгу (командотворення)
 • Тренінг особистісного зростання
 • Юридична психологія
Наукова діяльність

Члени кафедри здійснюють активну наукову діяльність – приймають участь у регіональних та міжнародних конференціях; публікуються у фахових виданнях та у виданнях наукометричних баз Scopus Web of Science; є авторами підручників та монографій.

Наукові досягнення відділення іноземних мов за професійним спрямуванням

 1. Fair Winds Part 1 (Попутного вітру): навчально-методичний посібник / С.П. Корєшкова, М.О. Діденко, С.В. Камінська, О. С. Сибірко. – Київ: Ліра-К, 2020. – 114 с.
 2. Fair Winds Part 2 (Попутного вітру): навчально-методичний посібник / С.П. Корєшкова, М.О. Діденко, С.В.Камінська, О. С. Сибірко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. –  88 с.
 3. Steady as She Goes Part 1 (Так тримати): навчально-методичний посібник / С.П. Корєшкова, М.О. Діденко, Л.А. Підколесна, О. С. Сибірко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 108 с.
 4. Steady as She Goes Part 2 (Так тримати): навчально-методичний посібник / С.П. Корєшкова, М.О. Діденко, С.В.Камінська, Л.А. Підколесна, О. С. Сибірко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 74 с.
 5. Underway Part 1 (На ходу): навчально-методичний посібник / С.П. Корєшкова, М.О. Діденко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 94 с.
 6. Underway Part 2 (На ходу): навчально-методичний посібник / С.П. Корєшкова, М.О. Діденко, О.С.Сибірко – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 70 с.
 7. Let’s Watch and Study (Давайте дивитися і навчатися): навчально-методичний посібник / С.П. Корєшкова, М.О. Діденко, С.В.Камінська. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 40 с.
 8. Turned the Corner (Той, що пройшов Рубікон): навчально-методичний посібник / С.П. Корєшкова, М.О. Діденко, С.В.Камінська, О. С. Сибірко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 75 с.
 9. Business with Pleasure (Бізнес із задоволенням): навчально-методичний посібник / М.О. Діденко, Л.А. Підколесна – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 102 с.
 10. Англо-український словник морських термінів з ілюстраціями. – К.: КДАВТ 2017. – 454 с. Видання виправлене та доповнене.
 11. Ісаєнко С.А., Ільїна О.В.Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з розвитку грамат. компетенції (вираження дії теперішнього, минулого та майбутнього часу в англійській мові) для студентів першого курсу денної форми навчання спеціальності «ОПіУЗТ». Київ, ДЕТУТ, 2008. 192 с.
 12. Ісаєнко С.А. Англійська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник. Для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» інженерних спеціальностей усіх форм навчання (Частина 1). К.: ДЕТУТ, 2016. 205 с.
 13. Ісаєнко С.А., Гурінчук С.В. Переклад науково-технічної літератури: Навчальний посібник-практикум (перший рік вивчення дисципліни). Для студентів ОС «Бакалавр» усіх форм навчання напряму підготовки 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті). К.: ДЕТУТ, 2016. 197 с.
 14. Ісаєнко С.А. Alma Mater професора Я.М. Гаккеля. Історія науки і техніки: Збірник наукових праць. Гол. ред. О.Я. Пилипчук. К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. Вип. 10. 210 с. С. 38-48.
 15. Ісаєнко С.А., Гурінчук С.В. Переклад науково-технічної літератури: навчальний посібник-практикум. К.: ТАЛКОМ, 2018. 219с. ISBN 978-617-7397-95-2
 16. Навчальний посібник «Англійська мова для початківців», Рекомендовано міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВНЗ. Київ – 2006.- С.177
 17. Навчальний посібник «Англійська мова для аспірантів», КДАВТ– 2002 – С. 25 Начальний посібник «Англійська мова для юристів». Спецкурс., КДАВТ – 2004 – С. 57
 18. Мялковський Б.А. Начально-практичний посібник «English-Russian reference book in documents» – К.: Феникс, 2012 р. – 144 с
 19. Навчально-практичний посібник “Safety in navigation” К.: Айс Принт, 2013 р. – 100 с.
 20. Мялковський Б.А. Навчально-практичний посібник для моряків «First Aid in medical emergency on board», – К.: Ліра,  2018р. – 180 с.
 21. Мялковский Б.А. Доврачебная помощь на борту судна – First Aid on board / Лира-К, 2018. – 180с
 22. Glossary of Marine Terms in three languages (Russian, Ukrainian and English) – Видавництво Ліра-К 2020

Наукові досягнення відділення гуманітарних дисциплін

1. Баранник М.В. Філософія: Навчальний посібник для студентів.- К.: ДУІТ, 2018.- 83 с.

2. Творча особистість в контексті освіти інформаційно-цифрової реальності: коктивна монографія / авт.кол.: В.Г.Кремень, В.В. Ільїн, Є.Р.Борінштейн, М.С. Гальченко, М.В.Ліпін, Д.В.Погрібна, Н.В.Савчук, О.А.Федорчук. – Київ: Інститут обдарованої дитини Н. – України, 2020. – 320с. – 18.6 д.а.

3. Українська література : комплексне виданнядл підготовки до ЗНО : посібник / І. Давиденко, Ю. Дудар, Т. Матвійчук. – К. : Ліра-К, 2021. – 172 с.

4. ЗНО з української мови : комплекс вправ і завдань: навч. посібник для підготовки до ЗНО / Житар І. Матвійчук Т. – К. : Ліра-К, 2019. – 448 с.

5. Українська мова : теорія, вправи, тести : навч. посібник  для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. П. Матвійчук, І. В. Житар. – К. : Ліра-К, 2017. – 452 с.

6.Цюрупа М.В., Марценківський В.Т. Основи політичних і правових знань. – К., 2016. – 128 с.

7. Цюрупа М.В. Теорія масового суспільства і пропаганди/ Суспільно-політичні процеси в Збройних Силах України. – К.:НУОУ, 2017. – С.43-54.

8. Цюрупа М.В. Філософсько-методологічні проблеми військової теорії та практики: навч. посіб. – К.: НУОУ, 2018.- С. 266-287.

9. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Історія правових і політичних вчень. – К.:Кондор, 2015.

Контакти

Контактна інформація відділення іноземних мов за професійним спрямуванням

Адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9., каб. 302

Контакта інформація відділення гуманітарних дисциплін та психології

Адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9., каб.120а

e-mail кафедри: espdept19@gmail.com

Написати листа