Кафедра інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту

Кафедра інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Кафедра інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту (ІІТВТ) створена згідно наказу ректора ДУІТ № 01-04/471з від 1.09.2021

Кафедра ІІТВТ готує фахівців чотирьох рівнів вищої освіти, а саме:

1) галузі знань 27 «Транспорт»:

— молодший бакалавр за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», спеціалізації «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах»;

— бакалавр за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», спеціалізації «Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання»;

— бакалавр за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», спеціалізації «Правове регулювання діяльності транспорту»;

— доктор філософії за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»;

2) галузі знань 07 «Управління та адміністрування»:

— магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління та регулювання водним транспортом»;

Навчальною програмою кафедри передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів, які можуть працювати у різних сферах водного транспорту і реалізовувати свої професійні можливості та обов’язки, зокрема на суднах внутрішнього плавання, в управлінні та регулюванні водним транспортом та вирішенні специфічних практичних проблем щодо управління флотом, технічного та логістичного забезпечення судноплавства, в тому числі й стосовно правового регулювання такої діяльності; провадити науково-дослідну роботу у зазначених галузях знань і діяльності.

Здобувачі одержують базову та фундаментальну підготовку в сфері водного транспорту, а саме: вивчаються базові дисципліни, які дозволяють ввести до фаху на базі знань середньої освіти та надати загальні та стартові інтегральні компетентності та частину загальних фахових компетентностей (для відповідних рівнів вищої освіти); ведеться практична підготовка на суднах чи в лабораторіях університету суднових енергетичних установок закладу, а також навчальна плавальна практику на суднах у складі екіпажу судна; вивчаються спеціальні фахові дисципліни фундаментального та практичного прикладного характеру, які дозволяють отримати навички, вміння та здатності, загальні фахові компетентності та результати навчання за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями.

Для проведення практичних та лабораторних занять кафедра має відповідні лабораторії, які укомплектовані необхідною апаратурою та іншим обладнанням. Здобувачам надається можливість підключатися до мережі інтернет через wi-fi.

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри ІІТВТ, що налічує 9 осіб, з них докторів наук, професорів — 2, кандидатів наук, доцентів — 5, кандидатів наук без вченого звання — 1, старших викладачів — 1.

Професорсько-викладацький склад кафедри — це фахівці галузі водного транспорту, які мають багаторічний практичний та педагогічний досвід, досконало володіють сучасною методикою викладання навчальних дисциплін, пов’язаною з майбутньою діяльністю випускників.

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою, зокрема, за бюджетним та інвестиційним фінансуванням, залучаючи найбільш активних, успішних та обдарованих студентів та аспірантів.

Випускники кафедри є фахівцями, які забезпечують управління діяльністю, правове регулювання та експлуатацію водного транспорту й провадять наукову діяльність у воднотранспортній сфері.

Кафедра ІІТВТ тісно співпрацює з морськими та річковими портами, судноплавними компаніями, державними та приватними установами в галузі водного транспорту, в яких випускники мають можливість працевлаштуватись.

Здобувачі, що мають необхідність у проживанні в гуртожитку, поселяються в гуртожитки за адресами вул. Оленівська, 25, вул. Солом’янська, 20. Гуртожитки мають коридорну і блочну системи, всі необхідні умови для комфортного життя та навчання: кухні, душові, кімнати для навчання.

Здобувачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах тощо; є членами наукового гуртку «Управління, експлуатація та правове регулювання водного транспорту». В університеті діє тьютерська програма, тому здобувачі отримують належну підтримку тьютерів, серед яких є й викладачі кафедри ІІТВТ. Тьютери забезпечуються організацію виїзних подій, екскурсій тощо

Співробітники кафедри
Bohomya
Богом’я Володимир Іванович
професор кафедри

Освіта – вища, в 1987 р. закінчив Ростовське вище військове командне-інженерне училище ракетних військ за спеціальністю «Радіотехнічні системи комплексів», присвоєна кваліфікація «інженер-радіотехнік».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2011 р., науково-педагогічний стаж – понад 20 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання  доктор технічних наук (спеціальність 05.12.17 – «радіотехнічні та телевізійні системи»), тема: «Методологічні основи створення адаптивної комплексної системи спостереження  та розпізнавання космічних апаратів». Місце захисту – Харківський університет радіоелектроніки, 2013 р. Професор.

Викладає навчальні дисципліни – «Електронавігаційні прилади», «Технічні засоби судноводіння».

 Наукові праці – понад 100 публікацій наукового характеру, з яких  5 індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus; 1 монографія, 2 навчальних посібників, 3 підручника, 2 ДСТУ. Має патенти на корисну модель.

 Підвищення кваліфікації – вересень 2010 року – січень 2011 року – Британська Рада, м. Київ: Інтенсивний курс англійської мови (400 годин). Ділова англійська мова (середній рівень) – отримання сертифікату рівня B2 (European Framework).

Січень 2015 року –  тренінг Британського інституту стандартів BSI щодо підготовки фахівців з питань європейського підходу до енергетичної ефективності, енергетичного менеджменту та енергетичного аудиту».

Червень 2016 року – тренінг Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ для фахівців Міністерства економіки та розвитку України, у тому числі з питань підготовки фахівців у інфраструктурі якості.

Червень 2016 року – тренінг Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ для фахівців Міністерства економіки та розвитку України, у тому числі з питань підготовки фахівців у інфраструктурі якості (стажування та навчання у Берліні).

Участь у підготовці проекту Закону України «Про стандартизацію», участь у робочих групах при МЕРТ України з питань підвищення якості підготовки фахівців з метрології, стандартизації; участь у розробленні Державних стандартів України.

 Особливі заслуги, винагороди: 

 • Заслужений винахідник України (2008);
 • академік Академії метрології України;
 • гарант ОП «Підготовка докторів PhD за спеціальністю – 271 річковий та морський транспорт»;
 • член Галузевої експертної ради 27 «Транспорт»;
 • заступник голови постійної спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д 26.110.01 ДУІТ;
 • брав участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент та у захисті докторів PhD як голова разової спеціалізованої ради;
 • виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту з розроблення ДСТУ IEC 61996-2:2010, ДСТУ IEC 61174:2010):
 • наукове керівництво 5 кандидатів наук та консультування 3 докторів наук.
 • виконання функцій засновника, головного редактора наукового видання «Новітні технології» (ISSN 2524-0102), яке включено до складу наукових фахових видань України з технічних наук згідно з наказом МОН від 04.04.2018 р. № 326), також заступника головного редактора збірнику наукових праць «Водний транспорт» (ISSN 2226-8553).
Klueva
Клюєва Євгенія Миколаївна
професор кафедри

Науковий ступінь: доктор юридичних наук,

Вчене звання: професор

Освіта — вища.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи більше 18 років.

Має значну кількість публікацій наукового та навчально-методичного характеру та монографій. Більшість статей з яких опублікована у фахових юридичних виданнях України, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах даних та у закордонних наукових журналах, в тому числі що індексуються в Scopus. Брала участь у багатьох «круглих столах», практикумах, конференціях в тому числі міжнародних.

Здійснює керівництво аспірантами по підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Член редакційної колегії журналу «Dictum Factum» Юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій.

Виконує обов’язки Відповідального секретаря Приймальної комісії ДУІТ.

Персональні наукові профілі https://orcid.org/0000-0003-4306-9959

zavitaiev-valentyn-leonidovych
Завітаєв Валентин Леонідович
доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта — вища.

Стаж науково-педагогічної роботи – 26 років.

Має ряд публікацій, з них наукових статей та наукових тез, 6 підручників. Наукові інтереси – управління судном.

 Має 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Почесний робітник морського та річкового транспорту. Почесні грамоти від мера м. Київа, Департамента морського і річкового транспорту, АСК Укррічфлота, , Центра підготовки і дипломування моряків, Баском флоту. Подяки  від керівництва Київського інституту водного транспорту, Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Державного університету інфраструктури та технологій. У 2019 році присвоєно звання «Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту  Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного».

Lernichenko
Лерніченко Катерина Валеріївна
доцент кафедри

Науковий ступінь: PhD (in Economics)

Вчене звання: доцент

Освіта — вища.

Участь у професійних об’єднаннях: Морський інститут України та Морського інститут Великобританії (The Nautical Institute), MNI; всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація логістики».

Наукова діяльність:

Авторка понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, реферативній базі даних SCOPUS, наукометричних базах даних Index Copernicus, Academic resource index (Research Bible), РІНЦ/eLIBRARY.RU ex. та ін.. Має 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та монографію видану у співавторстві.

Сфера наукових інтересів:

— організація діяльності пасажирського водного транспорту;

— застосування державно-приватного партнерства в галузі водного транспорту;

— комерційна діяльність водного транспорту;

— механізм співпраці державних установ та підприємств водного транспорту.

Практична основа досліджень полягає в розбудові інфраструктури вітчизняного водного транспорту, становленні системи міського пасажирського водного транспорту, оптимізація взаємодії держави та приватного бізнесу в галузі пасажирських перевезень водним транспортом.

Дисципліни, які викладає: «Комерційна експлуатація суден», «Організація та управління посередницькими послугами на водному транспорті», «Технологія перевезень вантажів та комерційна експлуатація суден», «Управління роботою флоту і портів», «Вантажні та пасажирські операції», «Комерційне забезпечення та менеджмент на водному транспорті», «Обладнання та обслуговування водних шляхів та портів».

Персональні наукові профілі

Scopus ID — 57216457151;

Google Scholar — https://scholar.google.com.ua/citations?user=fdZjJUMAAAAJ&hl=ru;

Web of Science Researcher ID — Q-9602-2018; ORCID — 0000-0001-5807-5310.

Левченко Ольга Вікторівна
доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта — вища.

Підвищення кваліфікації

 1. Державний університет інфраструктури та технологій, Сертифікат № 0055, Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг by the Erasmus+ Project 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP Crisis and Risks Engineering for Transport Services (Greng), 04.06.2021, 2 кредити (60 год.);
 2.  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Сертифікат, Експерт якості вищої освіти: онлайн і офлайн тренінг, 06.10.2019, 1 кредит (30 год.);
 3. Міжнародне науково-педагогічне стажування у Baltic research institute of transformation economic area: «Innovation educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management» by the speciality 051. «Economics» in the volume of 5 credits ECTS (150 hours), № C 20180725.
 4. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. Кількість годин – 60 годин (2 кредити ЄКТС)
 5. Курс з 02.03.2020 р. «Наукова комунікація в цифрову епоху»  – 90 годин. Сертифікат виданий 17.06.2020.  Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг. Сертифікат виданий 07.10.2019
 6. Система управління якістю та аудит (ISO 9001:2015) (Українська асоціація досконалості якості, з 10.12.2018 р. по 18.12.2018 р.

Сфера наукових інтересів: Логістичний потенціал, транспортні технології, управління якістю, управління та регулювання водним транспортом

Дисципліни, які викладає: “Логістика на водному транспорті”, “Транспортна логістика”, “Управління якістю”, “Управління проектами”, “Методологія наукових досліджень”

Персональні наукові профілі https://orcid.org/0000-0001-7659-347X ; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218368819

Skliarenko
Скляренко Інна Юріївна
доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: 7 вищих

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:

Член редколегії Наукового віснику Льотної академії Національного авіаційного університету Серія Педагогічні науки.

http://ksgn.hol.es/ru/sostav-redkollegyy-4/

Член редколегії журналу «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка»

https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/Editorialcollege

Участь у професійних об’єднаннях: Академік Транспортної Академії України, Дійсний член асоціації слов’янських професорів, член-кореспондент міжнародної академії інформатики.

Наукова діяльність:

Автор понад 80 наукових праць, 5 свідоцтв авторського права та 7 колективних патентів на винахід в тому числі патентів на корисну модель.

Сфера наукових інтересів:

– пошук ефективних методів і моделей управління складними соціально-технічними системами;

– формування технічної компетентності майбутніх фахівців;

– професійна підготовка;

–  професійна підготовка майбутніх фахівців водного транспорту.

Практична основа досліджень спрямована на розвиток морського транспорту та інфраструктури України, проблеми морського транспорту та  морський транспорт.

Дисципліни які викладає: “Основи судноплавства”, “Менеджмент судноплавства”, “Економіка мореплавства”, “Юридичний супровід організації транспортниїх послуг”, “Воднотранспортне законодавство”, “Правове забезпечення безпеки транспортного процнесу на ВТ”, “Інфраструктура водного транспорту”, “Психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівців транспортної галузі”, “Фінансовий менеджмент”, “Інформаційні системи і технології в управлінні підприємствами  водного транспорту”, “Управління морським екіпажем та менеджмент морських ресурсів”.

Відзнаки: Подяка МОН України, Грамота МОН України, Почесна Грамота МОН

Персональні наукові профілі

https://orcid.org/0000-0002-3970-078X;  

Scopus ID 57203656041

Для абітурієнтів

Освітні програми, що закріплені за кафедрою :

Освітньо-професійна програма «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах»

Спеціальність:271 Річковий та морський транспорт

Освітній ступінь:Молодший Бакалавр

Програма забезпечує набуття здобувачами компетентностей та результатів навчання відповідно до:

– частини 1, розділу 2 Європейського стандарту щодо кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві Європейського комітету з розроблення стандартів у галузі внутрішнього судноплавства (CESNI ES-QIN 2019);

– Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 67 «Водний транспорт», Розділ «Річковий транспорт» (згідно вимог до професій, вказаних в п. 1.4 ОПП), затвердженого Наказом міністерства транспорту України 10.12.2001, №863.

Випускники початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за скороченою програмою першого циклу FQ-EHEA, 6 рівня EQF-LLL та 6 рівня НРК України.

Сфера професійної діяльності фахівців за спеціалізацією судноводіння на внутрішніх водних шляхах включає: експлуатацію суден на внутрішніх водних шляхах України або на Європейських внутрішніх водних шляхах; контроль безпеки експлуатації суден, запобігання забрудненню навколишнього середовища, виконання міжнародного та національного законодавства, що регулює судноплавство на внутрішніх водних шляхах; організацію й управління рухом суден у внутрішньому судноплавстві; технічну експлуатацію суднового головного і допоміжного енергетичного обладнання, суднових систем, корпусних пристроїв суден; технічну експлуатацію суднового електрообладнання і засобів автоматики суден; фахову діяльність в області експлуатації водного транспорту.

Освітньо-професійна програма «Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання»

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітній ступінь: Бакалавр

Сфера професійної діяльності фахівців за спеціалізацією судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання включає:

– експлуатацію суден на внутрішніх водних шляхах України або на Європейських внутрішніх водних шляхах;

– контроль безпеки експлуатації суден, запобігання забрудненню навколишнього середовища, виконання міжнародного та національного законодавства, що регулює судноплавство на внутрішніх водних і морських шляхах;

– організацію й управління рухом суден у внутрішньому та змішаному судноплавстві;

– технічну експлуатацію суднового головного і допоміжного енергетичного обладнання, суднових систем, корпусних пристроїв суден;

– технічну експлуатацію суднового електрообладнання і засобів автоматики суден;

– фахову діяльність в області експлуатації водного транспорту, зокрема проведення днопоглиблювальних або дноочисних, гідрологічних, гідрографічних та інших видів робіт.

Ця кваліфікація дозволяє займати первинні посади, а саме: помічник капітана-помічник механіка на суднах потужності головної енергетичної установки I групи до 550 кВт.

При подальшому набутті відповідного стажу роботи судноводії можуть займати посади на інших самохідних вантажних і пасажирських суднах, що відносяться до інших груп і є більшими за потужністю, а саме: капітан-механік судна; капітан порту (річкового), флоту; капітан-наставник; лоцман, стивідор; шкіпер; механік (судновий), портового флоту, групового флоту, суднових систем, автоматики плавучого крану і рефрижераторної установки; наглядач судновий, багермейстер, стивідор, шкіпер рейду, кранмейстер.

Освітньо-професійна програма «Управління та регулювання водним транспортом»

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітній ступінь: Магістр

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які володіють належними професійними компетентностями та здатні виявляти й вирішувати багатоваріантні спеціалізовані задачі в сфері управління та регулювання водним транспортом та специфічні практичні проблеми в сфері управління флотом, технічного та логістичного забезпечення судноплавства, що вимагають здійснення досліджень та інновацій й характеризуються невизначеністю умов та вимог; здатних продовжити навчання для отримання вищих рівнів освіти й наукових ступенів.

Освітньо-професійна програма магістра має прикладну орієнтацію у сфері менеджменту, управління підприємством, регулюванням діяльності водного транспорту, управління ланцюгами поставок, упровадження логістичних технологій на водному транспорті, управління флотом та судноплавством, технічного менеджменту, організації судноремонту тощо.

Програма націлена на формування фахових компетентностей в сфері розбудови логістичної інфраструктури на водному транспорті, управління флотом й судноплавством, технічної експлуатації флоту. Програма реалізує формування базису знань та навичок з управління та регулюванні на водному транспорті. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання тренінгових методів навчання.

Магістр з управління та регулювання водним транспортом підготовлений для роботи у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, закладах вищої освіти, академічних установах, корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, політичних партіях та громадських організаціях і здатний обіймати посади керівників, провідних і головних спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спеціалістів місцевих державних адміністрацій. Зокрема, згідно державного класифікатора професій ДК 003:2010 спеціаліст з управління та регулювання водним транспортом може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт:

 Освітньо-наукова програма «Річковий та морський транспорт». Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітньо-науковий ступінь: доктор філософії

Освітньо-наукова програма спрямована на формування системного наукового світогляду, розуміння засад академічної культури й етики, здатності до інтелектуального ризику і критичного осмислення сучасних наукових дискусій навколо найактуальніших проблем розвитку річкового та морського транспорту з урахуванням сучасних вимог розвитку транспортного сектору економіки країни в цілому. Метою ОНП є забезпечити теоретичну, практичну та наукову підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий освітньо-науковий простір фахівців з  річкового та морського транспорту, здатних до самостійного проведення наукових досліджень, організувати освітній процес, розв’язати комплексні проблеми функціонування та розвитку як транспорту в цілому, так і морського та річкового транспорту зокрема.

Освітньо-професійна програма «Правове регулювання діяльності транспорту».

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітньо ступінь: Молодщий бакалавр

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовка молодшого бакалавра в загальній правовій практиці здатного самостійно набувати додаткових юридичних компетентностей у діяльності річкового та морського транспорту. Метою ОПП є надання освіти в галузі 27 Транспорт зі спеціалізацією Правове регулювання діяльності транспорту за широким доступом до працевлаштування. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в правовій сфері, здатності до виробничої і наукової діяльності.\

Зауваження та пропозиції до освітніх програм кафедри “Інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту”

 

Наукова діяльність

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднують викладацьку роботуіз науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку транспортної галузі в цілому та річкового та морського транспорту зокрема, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри ІІТВТ є:

– підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії викладачами кафедри;

– написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;

– участь науково-педагогічного персоналу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;

– стажування науково-педагогічного працівників кафедри;

– залучення студентів до наукової роботи та ін.

На кафедрі виконується ініціативна кафедральна НДР:

 «Моделі та методи прогнозування довговічності обладнання засобів річкового та морського транспорту в умовах експлуатації за технічним станом (науковий керівник Богом`я В.І.) РК 0120U104335

Науковий гурток:

На кафедрі ІІТВТ функціонує студентський науковий гурток «Управління, експлуатація та правове регулювання водного транспорту»

Значна увага на кафедрі приділяється здобувачам наукових ступенів доктора філософії: проводяться наукові семінари, метою яких є обговорення наукових розробок здобувачів, а також підвищення наукового рівня викладачів кафедри.

Контакти

Державний університет інфраструктури і технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет судноводіння

Кафедра інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту

Адреса: м. Київ, вул..Кирилівська, 9, ауд.303

e-mail: [email protected]

 

Написати листа