Кафедра експлуатації засобів транспорту на внутрішніх водних шляхах

Кафедра експлуатації засобів транспорту на внутрішніх водних шляхах
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Починаючи із 2016 року, в Україні ведеться активна робота із відновлення повноцінної навігації на річці. Розроблено план заходів, які можуть вивести річкове судноплавство на новий рівень та зробити роботу на річковому флоті вигідною і престижною. Один з них – відкриття у 2019 році випускової кафедри експлуатації засобів транспорту на внутрішніх водних шляхах. Кафедру  створено з метою  підготовки молодших бакалаврів за освітньою програмою «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» та бакалаврів за освітньою програмою «Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання» спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт». Організація кафедри набуває особливої актуальності в світі імплементації Україною Директиви (ЄС) 2017/2397 Європейського парламенту та Ради ЄС від 12.12.2017 р. про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві, яка вступає в дію в 2022 р. та унеможливлює роботу на суднах внутрішнього та прибережного морського плавання з дипломом морського судноводіння. Кафедра здійснює теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих кадрів для зайняття посад осіб командного складу  суден внутрішнього та змішаного плавання, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру з широким доступом до працевлаштування на підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту у внутрішньому та змішаному судноплавстві.

На даний час до складу кафедри входять  науково-педагогічні працівники: 4 кандидата наук, з них 3 доценти; 2 старших викладача; 1 асистент;  а також учбово-допоміжний персонал – завідувач навчальною лабораторією.

З метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктоp філософії (PhD) спеціальності  271 «Річковий та морський транспорт» на кафедрі створено лабораторію Технічних засобів судноводіння, основними завданнями якої є сприяння підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців воднотранспортної галузі через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування необхідних навичок, вмінь та ключових для даних освітніх програм компетентностей.

Для вивчення спеціальних дисциплін, а саме  «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах та річкові інформаційні системи», «Лоція та навігаційно-гідрографічне обладнання внутрішніх водних шляхів та акваторій», «Правила плавання на внутрішніх водних шляхах», «Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи» в лабораторії задіяні тренажерні комплекси:

 • трикоординатний статичний стенд
 • авторульовий стенд

Також використовуються річкові навігаційні карти – традиційні складові рішення задач судноводіння, а також вивчення, аналізу і вибору даних щодо навігаційно-гідрографічної обстановці на річках для безпечного судноплавства.  Готується інформаційно-комп’ютерний комплекс для контролю знань молодших бакалаврів з судноводіння на внутрішніх водних шляхах і бакалаврів з судноводіння у внутрішньому та змішаному плаванні.

Наші викладачі мають величезний досвід теоретичної та практичної підготовки, тому передають студентам найсучасніші знання. Під час навчання під керівництвом капітанів і механіків судноплавних компаній студенти проходять навчально-плавальну, виробничо-плавальну і технологічну практику. Під час навчання студенти набувають знань і компетенцій не лише із судноводіння, але і пов’язані з механізмами суден. Це дає можливість отримати після випуску диплом капітана-механіка і стати багатопрофільним фахівцем. Крім вивчення спеціальних дисциплін, необхідних судноводієві, ми формуємо у наших студентів такі корисні якості, як:

 • відповідальність і самодисципліна,
 • здатність до самоосвіти,
 • вміння керувати часом,
 • вміння працювати в команді
 • стресостійкість.

Робота на річкових суднах дасть можливість набути практичного досвіду ходіння річкою (вузьке русло, сильна течія, проходження гирла і т.д.), який неможливо отримати на морі. «Змішане» – це як раз плавання не тільки річкою, а й уздовж далекого берега  ( в окремих випадках можна дійти аж до Іспанії), тому робота на річкових суднах не позбавляє випускників можливості побачити світ. Професія річника є не менш кваліфікованою та престижною, ніж морські спеціальності, проте забезпечує нормальний робочий графік  працевлаштування недалеко від дому.

Співробітники кафедри
Voichenko Tetiana Oleksandrivna
Войченко Тетяна Олександрівна
завідувач кафедри

Освіта – вища, в 1989 р. закінчила Горьківський інститут інженерів водного транспорту за спеціальністю «Експлуатація водного транспорту», присвоєна кваліфікація «інженер водного транспорту».

 Стаж роботи в ДУІТ – з 2000 р., науково-педагогічний стаж – понад 20 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

 Науковий ступінь, вчене звання  кандидат економічних наук (спеціальність 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку»), тема: «Оцінка ринкової вартості суден водного транспорту». Місце захисту – Національний авіаційний університет, 2005 р. Доцент.

Викладає навчальні дисципліни – «Експлуатація засобів водного транспорту», «Управління морським екіпажем та менеджмент морських ресурсів», «Теорія автоматичного управління та автоматизація суднових енергетичних установок», «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів», «Нормативні документи в судноплавстві та управління якістю».

 Наукові праці – понад 70 публікацій наукового характеру, з яких  4 індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus, 7- міжнародними наукометричними базами даних Index Copernicus; 5 колективних монографій;  є співавтором навчального посібника. Брала участь у понад 40 міжнародних науково-практичних конференціях. Має патент на корисну модель.

 Підвищення кваліфікації – корпорація «Парус» 25 лютого 2016 року; ТОВ «КПЯ «СИСТЕМИ» 18 грудня 2018 р.; ДУІТ, т/х «Штурман»,1-30 квітня 2018 р.; з 2019 року навчання за освітньою програмою «Навігація та управління морськими суднами» спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» на початковому (короткому) циклі вищої освіти ступеню вищої освіти «молодший бакалавр».

 Особливі заслуги, винагороди: 

 • член-кореспондент Транспортної академії України, диплом №1478;
 • член комісії внутрішніх аудиторів ДУІТ за системою управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015;
 • займалася розробкою навчальних та робочих планів спеціальностей, освітньо-професійних програм; була в складі робочих груп з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ; була членом експертної комісії МОНУ з акредитації спеціальності;
 • була відповідальним секретарем в  роботі секцій з організації  та проведення міжнародних конференцій та студентських науково-практичних конференцій;
 • приймає участь в роботі державних екзаменаційних комісій;
 • є головою приймальної комісії зі вступу до магістратури на ОПП «Управління та регулювання водним транспортом», «Транспортна логістика», «Морська логістика».
 • була членом постійної спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій К 26.110.02 зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • брала участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент;
 • була науковим співробітником в 5 Науково-дослідних темах, які виконувались в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Національному авіаційному університеті;
 • виконувала обов’язки начальника навчально-методичного відділу ДУІТ;
 • була секретарем Науково-методичної ради ДУІТ;
 • член Вченої ради Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;
 • член науково-методичної комісії Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;
 • за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки фахівців водного транспорту має подяки від Київського міського голови, подяки з нагоди 100-річчя КДАВТ,  директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.Освіта – вища, в 1989 р. закінчила Горьківський інститут інженерів водного транспорту за спеціальністю «Експлуатація водного транспорту», присвоєна кваліфікація «інженер водного транспорту».Стаж роботи в ДУІТ – з 2000 р., науково-педагогічний стаж – понад 20 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

   Науковий ступінь, вчене звання  кандидат економічних наук (спеціальність 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку»), тема: «Оцінка ринкової вартості суден водного транспорту». Місце захисту – Національний авіаційний університет, 2005 р. Доцент.

  Викладає навчальні дисципліни – «Експлуатація засобів водного транспорту», «Управління морським екіпажем та менеджмент морських ресурсів», «Комерційна експлуатація суден», «Теорія автоматичного управління та автоматизація суднових енергетичних установок», «Інфраструктура водного транспорту», «Організація  і управління роботи флоту і портів», «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів», «Нормативні документи в судноплавстві та управління якістю».

   Наукові праці – понад 70 публікацій наукового характеру, з яких  4 індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus, 7- міжнародними наукометричними базами даних Index Copernicus; 5 колективних монографій;  є співавтором навчального посібника. Брала участь у понад 40 міжнародних науково-практичних конференціях. Має патент на корисну модель.

   Підвищення кваліфікації – корпорація «Парус» 25 лютого 2016 року; ТОВ «КПЯ «СИСТЕМИ» 18 грудня 2018 р.; ДУІТ,
  т/х «Штурман»,1-30 квітня 2018 р.; з 2019 року навчання за освітньою програмою «Навігація та управління морськими суднами» спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» на початковому (короткому) циклі вищої освіти ступеню вищої освіти «молодший бакалавр».

  Особливі заслуги, винагороди: 

  • член-кореспондент Транспортної академії України, диплом №1478;
  • член комісії внутрішніх аудиторів ДУІТ за системою управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015;
  • займалася розробкою навчальних та робочих планів спеціальностей, освітньо-професійних програм; була в складі робочих груп з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ; була членом експертної комісії МОНУ з акредитації спеціальності;
  • була відповідальним секретарем в  роботі секцій з організації  та проведення міжнародних конференцій та студентських науково-практичних конференцій;
  • приймає участь в роботі державних екзаменаційних комісій;
  • є головою приймальної комісії зі вступу до магістратури на ОПП «Управління та регулювання водним транспортом», «Транспортна логістика», «Морська логістика».
  • була членом постійної спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій К 26.110.02 зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • брала участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент;
  • була науковим співробітником в 5 Науково-дослідних темах, які виконувались в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Національному авіаційному університеті;
  • виконувала обов’язки начальника навчально-методичного відділу ДУІТ;
  • була секретарем Науково-методичної ради ДУІТ;
  • член Вченої ради Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;
  • член науково-методичної комісії Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;
  • за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки фахівців водного транспорту має подяки від Київського міського голови, подяки з нагоди 100-річчя КДАВТ,  директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Vasylenko-Volodymyr-Mykolaiovych
Василенко Володимир Миколайович
доцент кафедри

Освіта – вища

Одеське вище інженерне морське училище, «Судноводіння на морських шляхах», 1975 р.,спеціальність –  інженер-судноводій.

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2015 р., спеціальність –  правознавство.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2009 р., науково-педагогічний стаж – 20 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

 Науковий ступінь, вчене звання   кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки й техніки); тема дисертації: «Становлення та розвиток теорії непотоплюваності корабля (остання третина ХІХ – перша третина ХХ сторіччя)”, 2016

Викладає навчальні дисципліни – «Історія мореплавства та океанографії» , «Історія та географія судноплавства», «Морська практика та управління судном», «Морехідна астрономія та навігація», «Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи».

Наукові праці –17 наукових праць, 6 статей у наукових фахових виданнях (з яких 1 стаття у виданні України, яке включено до міжнародних та іноземних баз), 11 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації – захист кандидатської дисертації, тема: «Становлення та розвиток теорії непотоплюваності корабля (остання третина ХІХ – перша третина ХХ сторіччя)», 2016 р., Державний економіко-технологічний університет транспорту.

Особливі заслуги, винагороди – медаль «300 лет Российского флота» 20.07.1996 р., медаль «Адмирал М.П. Лазарев», ювілейна медаль «Тихоокеанскому флоту 275 лет», подяка Міністерства транспорту РФ 03.08.2001р., звання «Капітан 2004 року», почесна грамота губернатора Приморського краю РФ 20.04.2004р.

vechurko_o_l
Вечурко Олександр Миколайович
старший викладач кафедри

Освіта – вища

Київське річкове училище 1978 р., спеціальність – технік-судноводій з правом експлуатації ССУ;

Херсонське морехідне училище рибної промисловості, 1992 р., спеціальність – технік-судноводій;

Одеська державна морська академія, 1996 р., спеціальність – інженер-економіст;

Київська державна академія водного транспорту, 2005 р., спеціальність – інженер-судноводій.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2012 р., науково-педагогічний стаж –  10 років

Викладає навчальні дисципліни –«Лоція внутрішніх водних шляхів», «Правила плавання по внутрішніх водних шляхах», «Метеорологія на внутрішніх водних шляхах», «Тренажерна підготовка», «Виробничо-плавальна практика»

Підвищення кваліфікації – 5 липня-10 серпня 2019р., т/х «Принцеса Дніпра»

Особливі заслуги, винагороди – Капітан далекого плавання,капітан 4-ї групи річкових суден, дунайський капітан, механік 4-ї групи суден, заслужений працівник АСК «Укррічфлот», заслужений працівник Держфлотінспекції України, почесна грамота міністра транспорту України.

 

zavitaiev-valentyn-leonidovych
Завітаєв Валентин Леонідович
доцент кафедри

Освіта – вища, в 1975 р. закінчив Одеське вище інженерно-морське училище (інженер-судноводій)

Стаж роботи в ДУІТ, науково-педагогічний стаж – 35 років

Науковий ступінь, вчене звання   кандидат економічних наук, тема: «Удосконалення обслуговування пасажирів», доцент

Викладає навчальну дисципліни – «Суднові системи та пристрої», «Гідромеханіка, теорія будови судна», «Будова та основи теорії судна», «Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація флоту», «Теорія двигуна та суднові ДВЗ»

Наукові праці – 14 статей в наукових та інформаційних виданнях освітньої та транспортної галузей.

 • Приймав участь в 5 науково-дослідних роботах, в виноходах по складанню електронної бази даних для інформаційно-комп′ютерізованого комплексу контролю знань для бакалаврів, спеціалістів і магістрів
 • Навчальний посібник «Теоретичне обгрунтування морехідних якостей судна і їх практичні розрахунки для суховантажних суден змішаного ріка-море плавання».
 • «Правила плавання на внутрішніх і прибережних водних шляхах України»; «Лоція та навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів»; «Судноводіння на внутрішніх і прибережних морських шляхах»
 • Навчальні посібники для підготовки водіїв маломірних суден: «Човни, катери, вітрильники, гідроцикли». Розробка навчальних програм для бакалаврів, спеціалістів і магістрів.
 • Навчальні посібники «Малые суда, парусники, гидроциклы на водных путях Украины», «Моторные яхты, катера, их эксплуатация», «Правила плавання на внутрішніх і прибережних водних шляхах України», «Лоція та НГО водних шляхів», «Судноводіння на внутрішніх і прибережних морських шляхах».
 • Розробка стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів судноводіння, комплексів інформаційно-компьютерних програм для контролю знань бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

 Підвищення кваліфікації – т/х «Принцеса Дуная», 1-20 липня 2018 р.

 Особливі заслуги, винагороди – почесний робітник морського та річкового транспорту, почесні грамоти від мера м. Києва, АСК Укррічфлоту, Департамента морського і річкового транспорту, Центра підготовки і дипломування моряків. 

 

lernichenko-kateryna-valeriivna
Лерніченко Катерина Валеріївна
доцент кафедри

Освіта – вища, у 2004 році закінчила Київську державну  академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація «менеджер-економіст»;

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, диплом магістра з менеджменту, 2006 рік;

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю «Економіка транспорту і зв’язку», 2008 рік

Стаж роботи в ДУІТ – з 2006 р., науково-педагогічний стаж – 16 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації

 Науковий ступінь, вчене звання  кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Механізм функціонування та розвитку підприємств пасажирського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства», 2016 рік. Доцент.

Викладає навчальні дисципліни – «Комерційна експлуатація суден», «Організація та управління посередницькими послугами на водному транспорті», «Технічний менеджмент судноплавних компаній», «Організація та управління роботи флоту і портів»

Наукові праці – 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 32 публікації наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, реферативній базі даних Scopus, наукометричних базах даних Index Copernicus, Academic resource index (Research Bible), РІНЦ/eLIBRARY.RUex. та ін.

Монографія «Механізм державно-приватного партнерства на транспорті», 2016 рік.

 Підвищення кваліфікації – МОНУ, Східно-Европейський інститут психології (Україна—Франція), Фундація підтримки польської культури та мови ім. Н. Рея (Польща), Ягелонський університет (Польща), Globaluniversity (Італія—США) та ін; Сертифікат участі у тренінг-марафоні «Навчання—Якість—Моніторинг» VIIІ Міжнародних психолого-педагогічних Челпанівських Читань IX Міжнародного фестивалю «Світ психології: освіта, наука, іновації» (16—19 травня 2019 року);

Міжнародне стажування у Wyższa Szkoła Zarządzaniai Administracji, Opolu (Вища Школа Управління і Адміністрації, м. Ополе, Польща). (1 червня – 31 серпня 2019 року)

 Особливі заслуги, винагороди – має членство у таких організаціях:

 • Морський інститут України та Морський інститут Великобританії (The Nautical Institute), MNI;
 • Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація логістики»

 

Бойко Микола Григорович
старший викладач кафедри

Освіта-  вища, закінчив Ленінградський інститут водного транспорту за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» у 1986 р.

Київську державну академію водного транспорту за спеціальністю «Судноводіння на морських шляхах» у 2002 р.

Стаж роботи в ДУІТ – з 1998р., науково-педагогічний стаж – 22 роки у навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

Науковий ступінь, вчене звання  викладач вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни –  «Основи судноплавства», Навчально-плавальна практика».

Особливі заслуги, винагороди – з 1998 р. капітан учбового теплоходу «Штурман».

 

Для абітурієнтів

Напрями підготовки та перелік дисциплін, за якими здійснює підготовку кафедра

 • Судноводіння на внутрішніх водних шляхах
 • Гідромеханіка, теорія і будова судна
 • Електро-, радіотехніка та електрообладнання суден
 • Судновий гвинто-стерновий комплекс
 • Суднові турбінні та котельні установки
 • Суднові енергетичні та електроенергетичні комплекси
 • Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація флоту
 • Суднові системи та пристрої
 • Теорія двигуна та суднові двигуни внутрішнього згоряння
 • Експлуатація засобів водного транспорту
 • Управління морським екіпажем та менеджмент морських ресурсів
 • Організація  та управління роботи флота і портів
 • Теорія автоматичного управління та автоматизація суднових енергетичних установок
 • Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів
 • Нормативні документи в судноплавстві та управління якістю
 • Лоція та НГО водних шляхів та акваторій
 • Лоція внутрішніх водних шляхів
 • Правила плавання по внутрішнім водним шляхам
 • Гідротехнічні споруди
 • Річкові інформаційні системи та використання РЛС
 • Метеорологія на внутрішніх водних шляхах
 • Використання РЛС та ЗАРП
 • МППЗС та правила плавання по внутрішнім водним шляхам
 • Виробничо-плавальна практика
 • Історія мореплавства та океанографії
 • Морська практика та управління судном
 • Морехідна астрономія та навігація
 • Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи
 • Історія та географія судноплавства
 • Навігаційні прилади, системи та ГМСЗБ
 • Технічні системи судноводіння
 • Комерційна експлуатація судна
 • Організація та управління посередницькими послугами на водному транспорті
 • Технічний менеджмент судноплавних компаній
 • Основи судноплавства
 • Тренажерна підготовка
 • Навчально-плавальна практика
 • Технологічна практика
 • Виробничо-плавальна практика

Працевлаштування студентів

Зміст та структура програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання дають змогу отримати знання та навички і здійснювати професійну діяльність у сфері внутрішнього та змішаного судноплавства. Освітня програма формує компетентності, необхідні для працевлаштування випускників на суднах та підприємствах річкового та морського транспорту на посадах, які визначені класифікатором професій ДК 003:2010 та довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 67 «Водний транспорт», а саме:

 • ІІ помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання);
 • помічник капітана-помічник механіка (суднового);
 • штурман;
 • капітан порту;
 • капітан флоту;
 • капітан-наставник;
 • лоцман;
 • стивідор;
 • шкіпер  рейду;
 • механік по суднових системах;
 • механік судновий;
 • механік груповий (з флоту)
 • механік з автоматики плавучого крану та рефрежираторної установки
 • наглядач судновий
 • багермейстер;
 • кранмейстер

При подальшому набутті відповідного стажу роботи можуть займати посади на інших більших за потужністю і групами самохідних вантажних і пасажирських суднах

Наші студенти  є конкурентоспроможними в сучасних умовах експлуатації вітчизняного і міжнародного флоту і готові будувати кар’єру судноводія в кращих судноплавних компаніях світу.

Наукова діяльність

Члени кафедри здійснюють активну методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну діяльність: беруть участь у регіональних та міжнародних наукових конференціях, публікують навчальні посібники, монографії, статті, зокрема у виданнях, що індексуються у науково-метричних базах даних в Україні та за кордоном, підвищують свою кваліфікацію у провідних навчальних і наукових закладах України та інших країн, провідних організаціях воднотранспортної галузі, залучають до наукової роботи талановитих студентів.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Експлуатація суден внутрішнього та змішаного плавання». Розробка нових концепцій, впровадження кредитно-трансферної системи навчання для забезпечення мобільності студентів здійснюється відповідно до Міжнародних вимог з підготовки фахівців водного транспорту.

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного,

факультет судноводіння,

кафедра експлуатації засобів транспорту на внутрішніх водних шляхах,

адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9, ауд. 303-А,

e-mail: larino@i.ua

моб.тел.: 067-707-04-89

Написати листа