Кафедра вищої та прикладної математики

Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру
Завідуючий кафедрою Кандидат фізико-математичних наук, доцент Ляшко Ольга Вікторівна
Кадрове забезпечення в 2020/2021 навчальному році Доктор наук: 1
Кандидат наук: 5
Професор: 1
Доцент: 5
Старший викладач: 1
Підготовка за освітніми програмами Річковий та морський транспорт

Управління судновими системами та комплексами;

Експлуатація суднових енергетичних установок;

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Моделювання та оптимізація транспортних систем

Аудиторії Аудиторія вищої та прикладної математики
Співробітники кафедри
Ляшко Ольга Вікторівна
завідувач кафедри

Освіта – вища

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1981 р., спеціальність «Прикладна математика»; Кваліфікація – математика; ЗВ №779258

Стаж роботи в ДУІТ – з 2002 р., науково-педагогічний стаж – 31 рік.

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат фізико-математичних наук, 05.13.16 – «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів у наукових дослідженнях », 1994 р., КН №005797. Тема дисертації: «Математичне моделювання та проектне обґрунтування вартості деяких класів гідроспоруд». Доцент за кафедрою вищої математики, 1997 р. ДЦ АР №005103

Викладає навчальні дисципліни – «Дослідження операцій в транспортних системах», «Статистичні методи в наукових дослідженнях», «Математичні методи прийняття рішень», «Оптимізаційні методи і моделі в логістичних системах», «Методи математичного моделювання в судноводінні», «Оптимізація та математичні методи прийняття рішень», «Математичне моделювання енергетичних процесів», «Вища математика та прикладна математика».

Наукові праці – 119 основних публікацій за напрямком, 2 науково-дослідні роботи, 75 участей у конференціях та семінарах.

Підвищення кваліфікації – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; довідка (від 06.03.19. №37) про проходження стажування на кафедрі математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова з 14.01.2019 по 14.02.2019 (Наказ № 550 від 27.12.2018)

Scopus ID
Google Scholar
Researcher ID
ORCID

Крюков Микола Миколайович
професор кафедри

Освіта – вища

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко, 1963 р., спеціальність «Математика»; кваліфікація – математик-обчислювач; С №347387

Стаж роботи в ДУІТ – з 2015 р., науково-педагогічний стаж – 56 років.

Науковий ступінь, вчене звання – Доктор технічних наук, 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла», 1988р., ТН №007747. Тема дисертації: «Численное решение задач о напряженно-деформированном состоянии гибких тонкостенных элементов конструкций». Професор зі спеціальності «Механіка деформованого твердого тіла»,   1993 р. ПР №001156.

Викладає навчальні дисципліни – «Вища математика та прикладна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Оптимізація та математичні методи прийняття рішень».

Наукові праці – 227 основних публікацій за напрямком, 180 науково-дослідних робіт, 43 участі у конференціях та семінарах.

Підвищення кваліфікації – Стажування – 12.02.2018   –   12.03.2018, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України , відділ обчислювальних методів

Scopus ID
Google Scholar
Researcher ID
ORCID

 

 

Андрейцев Андрій Юрійович
доцент кафедри

Освіта – вища

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1987 р. Спеціальність «Математика». Кваліфікація – математик, викладач

Стаж роботи в ДУІТ – з 2016 р., науково-педагогічний стаж – 33 роки.

Науковий ступінь, вчене звання –  к.ф.-м.н., 01.01.02 – “Диференціальні рівняння”. Тема дисертації: «Симетрийная редукция и решения нелинейных спинорных уравнений». Доцент кафедри прикладної математики та математичного моделювання.

Викладає навчальні дисципліни – «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Наукові праці – 63 основні публікації за напрямком, 3 науково-дослідні роботи, 81 участь у конференціях та семінарах.

Підвищення кваліфікації – Державний економіко-технологічний університет транспорту, центр післядипломної освіти ДЕТУТ, свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 01/3 від 25 грудня 2014 р. КНУ імені Тараса Шевченка грудень 2019 р.

Гейлик Анастасія Вадимівна
доцент кафедри

Освіта – вища

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2003 р.,  спеціальність «Математика»; кваліфікація – спеціаліст, вчитель математики та інформатики; КВ №21789665. Інститут вищої освіти НАПН України, аспірантура денної форми навчання, 2012 р.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2004 р., науково-педагогічний стаж – 17 років.

Науковий ступінь, вчене звання – Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», 2013 р., ДК №016134. Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови професійного зростання майбутніх фахівців з економіки та підприємництва у процесі навчально-практичної діяльності».

Викладає навчальні дисципліни – «Теорія алгоритмів», «Чисельні методи», «Теорія прийняття рішень», «Додаткові розділи чисельних методів в КТ», «Сучасні методи експериментальних досліджень та обробки даних в СВ та УС», «Сучасні інформаційні технології у психології», «Інформаційні технології».

Наукові праці – 55 основних публікацій за напрямком, 2 науково-дослідні роботи, 42 участі у конференціях та семінарах.

Підвищення кваліфікації – Празький інститут підвищення кваліфікації, сертифікат № 082016003 від 24.08.2016 р, «Освітні системи Євросоюзу: перспективи співробітництва та розвитку». ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №БЦ-С-4961 від 04.03.2020, «Додатки Google в освітній діяльності». МОН, сертифікат № 2364 від 11.02.2020, «Digital Homeroom: безпечний інтернет». ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №В-001405 від 18.03.2020, «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу». ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №М-0076 від 11.05.2020, «Використання інтерактивних аркушів і плакатів в освітній діяльності».

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №В-004313 від 03.06.2020, «Використання Google Meet в освітній діяльності». Підвищення кваліфікації – Lithuanian Maritime Academy, вид документа – Certificate of completion №2021/12, тема – «Development of innovation in higher education of the transport field in European higher education area», 2021 р.

Scopus ID
Google Scholar
Researcher ID
ORCID

Кліндухова Валентина Миколаївна
доцент кафедри

Освіта – вища

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К.Винниченка, 1996 р., спеціальність «Математика та фізика»; кваліфікація – спеціаліст, вчитель математики та фізики; ЛС ВЕ №001650. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки»; кваліфікація – вчитель математики та основ економіки; КС №21121477.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2010 р., науково-педагогічний стаж – 25 роки.

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (математика)», 2009 р., ДК №051284. Тема дисертації: «Вивчення наближених обчислень в основній школі», доцент за кафедрою математики, 2011 р. 12ДЦ №028174.

Викладає навчальні дисципліни – ««Вища та прикладна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Методи оптимізації транспортних перевезень».

Наукові праці – 93 основні публікації за напрямком, 1 науково-дослідна робота, 45 участей у конференціях та семінарах.

Підвищення кваліфікації – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; довідка (від 06.03.19. №36) про проходження стажування на кафедрі математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова з 14.01.2019 по 14.02.2019 (Наказ № 550 від 27.12.2018).

Scopus ID
Google Scholar
Researcher ID
ORCID

Наукова діяльність
НДР у стані виконання Дослідження методологічних основ формування математичних професійних компетентностей у майбутніх фахівців напряму підготовки морський та річковий транспорт
НДР, виконані за останні 5 років
Конференції Щорічна науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів НПК ДУІТ

  • Секція математичного моделювання в транспортній інфраструктурі

Збірники тез конференцій

Олімпіади Всеукраїнська студентська олімпіада (відповідальна ст.викл.Вяла Ю.Е.)
Науковий гурток  «Математика та транспорт» (керівник: доц. Кліндухова В.М.).
Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорту

Кафедра вищої та прикладної математики 

Адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9 каб. 223 (г)

e-mail: [email protected]

Написати листа