Кафедра природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Кафедра природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Завідуючий кафедрою К.т.н, , доцент Горалік Євгеній Тадеушевич
Кадрове забезпечення в 2020/2021 навчальному році Кандидат наук: 5
Доцент: 5
Старший викладач: 3
Асистент: 1
Підготовка за освітніми програмами Екологія на водному транспорті
Управління судновими системами та комплексами
Експлуатація суднових енергетичних установок
Річковий та морський транспорт
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Лабораторії Лабораторія фізики, матеріалознавства та прикладної механіки
Лабораторія хімії
Лабораторія 3D—моделювання
Аудиторії Аудиторія матеріалознавства
Аудиторія нарисної геометрії та інженерної графіки

 

Співробітники кафедри
Горалік Євгеній Тадеушевич
завідувач кафедри

Освіта – вища

Київський політехнічний інститут, «Хімічне машинобудування і апаратобудування», кваліфікація – інженер-механік.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2000 р., науково-педагогічний стаж – 37 років.

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат технічних наук, «01.02.06 – Динаміка, міцність машин, приладів і апаратури» (1983 р.), доцент кафедри теоретичної і прикладної механіки (1996 р.).

Викладає навчальні дисципліни – «Теоретична механіка», «Теоретична і прикладна механіка», «Прикладна механіка», «Технічна механіка».

Наукові праці – понад 50 друкованих праць, у тому числі 7 авторських свідоцтв на винаходи.

Підвищення кваліфікації – НАПНУ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 3583044/2166-17.

Кваліфікація «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» Дата видачі 13.10.2017 р.

Особливі заслуги, винагороди – Почесна Грамота Міністра освіти і науки України, Відмінник освіти України.

Лопатюк Світлана Петрівна
доцент кафедри

Освіта

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1974 р.; спеціальність: прикладна математика, кваліфікація: математик, А-ІІ №028888

Стаж роботи в ДУІТ

26 років науково-педагогічної роботи

(+ 20 років наукової роботи в АНТК «Антонов»)

Науковий ступінь, вчене звання  

Кандидат технічних наук,

05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка

КД №032757 від 21.03.1991р.

Тема дисертації: «Геометричні способи конструювання монолітних панелей агрегатів літака на основі сплайн-функцій»

Доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін,

ДЦ №001218 від 21.12.2000р.

Викладає навчальні дисципліни –

«Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна графіка та ЗД-моделювання», «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

Наукові праці

Є автором 43 публікацій наукового та науково-методичного характеру, 20 з яких опубліковані в фахових виданнях.

Підвищення кваліфікації

Державне підприємство «Укрводшлях»

Стажування: 14.05.2018 р. – 14.06.2018 р.

Акт №19-09/27 від 15.06.2018 р.: «Поглиблення спеціальних фахових знань в галузі експлуатації внутрішніх водних шляхів України»

Особливі заслуги, винагороди:

Медаль «В память 1500- летия Киева» (22.10.1984 р.);

Подяка голови Подільської районної у м. Києві Ради (23.01.2002 р.);

Почесна грамота за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для річкового і морського флоту України та з нагоди 90-річчя з дня заснування КДАВТ, № 1183 (01.10.2002 р.);

Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну наукову діяльність та з нагоди дня науки, № 12721 (16.05.2003 р.); Грамота за вагомий внесок в становлення факультету судноводіння, підготовку плавскладу морського і річкового флоту України і у зв’язку з святкуванням 10-річчя з дня утворення факультету;

Грамота за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у підготовку фахівців водного транспорту та з нагоди 100-річчя заснування КДАВТ.

У 2017 році присвоєно почесне звання «Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту Інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного».

Гуренкова Ольга Володимирівна
доцент кафедри

Освіта –вища

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни та праця», 1985р.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2004 р., науково-педагогічний стаж – 17 років у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти); тема дисертації: «Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту в умовах кредитно – модульної системи навчання)», 2010р.

Викладає навчальні дисципліни – «БЖД, охорона праці та медична допомога», «БЖД та медична допомога» , «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Наукові праці –35 наукових праць, 18 статей у наукових фахових виданнях (з яких 3 статті у виданні України, яке включено до міжнародних та іноземних баз), 5 статей у іноземних виданнях (з яких 1 стаття в Scopus), 10 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій, 2 підручники.

Підвищення кваліфікації 

Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету (Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СПК №061253, від 21 жовтня 2006 р.)

Аспірантура Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (закінчила достроково згідно захисту дисертації у січні 2010 р.)

Луганський національний університет ім. Тараса Шевченко, інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання (Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СПК 02125131, № 2785 – 16 від 17 жовтня 2016 р.)

Наукове стажування MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Modern Scientific Achievements and Their Practical Application (October 27 – 28, 2016, Dubai, UAE)”

Наукове стажування у Wyższa szkola komunikacji i zarządzania (Pеспубліка Польща) та   Europsky inštitut d‘alšieho vzdelávania             (Словацька Pеспубліка) з 22 лютого до 09 березня 2018р. (CERTIFICATE of TRAINING, March 9,2018)

Тренінг Товариства Червоного Хреста України з першої допомоги сертифікований Глобальним довідковим центром з навчання першій допомозі Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (Training course on First Aid organized by Ukrainian Red Cross Society is certificated by Global First Aid Reference Centre of International Federation of Red Cross and Crescent Societies), жовтень 2020р.

Особливі заслуги, винагороди – Є «действителен член на Асоциацията на професорите от славянските страни» (АПСС) з вересня 2018 р.

Відзнака ректора «ЗНАК ПОШАНИ» 2015 р.

Федотов Володимир Григорович
доцент кафедри

Освіта вища,

1963р. КДПІ, спеціальність Фізика.

Стаж роботи в ДУІТ – 20 років, науково-педагогічний стаж – 52 роки у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат фізико-математичних наук, доцент, спеціальність  – фізика напівпроводників; тема дисертації: «Отримання та дослідження напівпровідникових з’єднаннь Cd, Ge, P2 у кристалічному та склообразному стані», 1970р.

Викладає навчальні дисципліни – фізика

Наукові праці – біля 60, з них 12 надруковано в журналах за кордоном, 2 винаходи

Підвищення кваліфікації – 2016 р., Киівське річкове судноплавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велигдан Наталія Василівна
старший викладач кафедри

Освіта вища

Український державний педагогічний  університет ім.М.П.Драгоманова

Стаж роботи в ДУІТ – 15 років

Викладає навчальні дисципліни – Безпека життєдіяльності, Охорона праці та медична допомога, Нормативні документи та охорона праці в міжнародному законодавстві

Наукові праці – НДР «Впровадження міжнародних керівних документів в галузі охорони праці в навчальний процес підготовки фахівців водного транспорту в Україні» (0115U007092), виконавець. -К.: ДУІТ, 2017.-84с.

Підвищення кваліфікації

ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС»

Посвідчення № 568-20/3 від 04.08.2020 р. Про присвоєння  IV групи з електробезпеки.

Посвідчення №594-20/3 від 04.08.2020 р.  Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Cєрова Тамара Олександрівна
старший викладач кафедри

Cєрова Тамара Олександрівна.

Старший викладач кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту ДУІТ

Освіта – вища.

Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, кваліфікація: хімік по спеціалізації «Хімія полімерів і мономерів»

 Стаж роботи в ДУІТ – 27 років.

Викладає навчальні дисципліни:

  1. Екологія та охорона навколишнього середовища .
  2. Технічна хімія.
  3. Фізика та технічна хімія за профспрямуванням.
  4. Безпека життєдіяльності / Цивільний захист.

 Наукові праці – 11 наукових праць, 6 статей у наукових фахових виданнях (з яких 1 стаття у виданні України, яке включено до міжнародних та іноземних баз), 5 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації – ДСНС України Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (свідоцтво про підвищення кваліфікації ІДУЦЗ 09511660 № 000069 від 14.06.2018 р.

Особливі заслуги, винагороди: Патент № 450825 «Способ получения пигмента» 24.12.1971 г.

Наукова діяльність
НДР у стані виконання
НДР, виконані за останні 5 років «Впровадження міжнародних керівних документів в галузі охорони праці в процес підготовки фахівців водного транспорту в Україні» (2016-2018 рр., керівник НДР, доцент кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту, к. т. н., доцент Міхеєв О.І.).
Конференції Щорічна науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів НПК ДУІТ

  • Секція природничих та технічних наук

Збірники тез конференцій

 

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра  природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Електронна адреса: kafedra_ptzdvt@ukr.net

Написати листа