Кафедра природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Кафедра природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Завідуючий кафедрою К.т.н, , доцент Горалік Євгеній Тадеушевич
Кадрове забезпечення в 2021/2022 навчальному році Кандидат наук: 5
Доцент: 6
Старший викладач: 6
Асистент: 1
Підготовка за освітніми програмами Екологія на водному транспорті
Управління судновими системами та комплексами
Експлуатація суднових енергетичних установок
Річковий та морський транспорт
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Лабораторії Лабораторія фізики, матеріалознавства та прикладної механіки
Лабораторія хімії
Лабораторія 3D—моделювання
Аудиторії Аудиторія матеріалознавства
Аудиторія нарисної геометрії та інженерної графіки

 

Співробітники кафедри
Самойленко Вікторія Миколаївна
Провідний інженер, асистент

Освіта:

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (2008 рік), магістр з менеджменту

Навчальні дисципліни:

Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка,

Інженерна графіка та 3Д-моделювання

Лупіна Тетяна Олексіївна
старший викладач кафедри

Освіта –вища

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, «Фізика», 2001 р.,кваліфікація – фізик, викладач фізики.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2003 р., науково-педагогічний стаж – 15 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Викладає навчальні дисципліни – «Теоретична механіка», «Теоретична та прикладна механіка», «Технічна механіка».

Наукові праці – 8 статей у наукових фахових виданнях, 14 тез доповідей в збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

Підвищення кваліфікації –НАПНУ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 3583044/2165-17.

Кваліфікація «Викладач-тьютер (організатор) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів»  Дата видачі 13.10.2017 р

 

Cєрова Тамара Олександрівна
старший викладач кафедри

Cєрова Тамара Олександрівна.

Старший викладач кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту ДУІТ

Освіта – вища.

Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, кваліфікація: хімік по спеціалізації «Хімія полімерів і мономерів»

 Стаж роботи в ДУІТ – 27 років.

Викладає навчальні дисципліни:

  1. Екологія та охорона навколишнього середовища .
  2. Технічна хімія.
  3. Фізика та технічна хімія за профспрямуванням.
  4. Безпека життєдіяльності / Цивільний захист.

 Наукові праці – 11 наукових праць, 6 статей у наукових фахових виданнях (з яких 1 стаття у виданні України, яке включено до міжнародних та іноземних баз), 5 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації – ДСНС України Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (свідоцтво про підвищення кваліфікації ІДУЦЗ 09511660 № 000069 від 14.06.2018 р.

Особливі заслуги, винагороди: Патент № 450825 «Способ получения пигмента» 24.12.1971 г.

Велигдан Наталія Василівна
старший викладач кафедри

Освіта вища

Український державний педагогічний  університет ім.М.П.Драгоманова

Стаж роботи в ДУІТ – 15 років

Викладає навчальні дисципліни – Безпека життєдіяльності, Охорона праці та медична допомога, Нормативні документи та охорона праці в міжнародному законодавстві

Наукові праці – НДР «Впровадження міжнародних керівних документів в галузі охорони праці в навчальний процес підготовки фахівців водного транспорту в Україні» (0115U007092), виконавець. -К.: ДУІТ, 2017.-84с.

Підвищення кваліфікації

ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС»

Посвідчення № 568-20/3 від 04.08.2020 р. Про присвоєння  IV групи з електробезпеки.

Посвідчення №594-20/3 від 04.08.2020 р.  Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Федотов Володимир Григорович
доцент кафедри

Освіта вища,

1963р. КДПІ, спеціальність Фізика.

Стаж роботи в ДУІТ – 20 років, науково-педагогічний стаж – 52 роки у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат фізико-математичних наук, доцент, спеціальність  – фізика напівпроводників; тема дисертації: «Отримання та дослідження напівпровідникових з’єднаннь Cd, Ge, P2 у кристалічному та склообразному стані», 1970р.

Викладає навчальні дисципліни – фізика

Наукові праці – біля 60, з них 12 надруковано в журналах за кордоном, 2 винаходи

Підвищення кваліфікації – 2016 р., Киівське річкове судноплавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність
НДР у стані виконання
НДР, виконані за останні 5 років «Впровадження міжнародних керівних документів в галузі охорони праці в процес підготовки фахівців водного транспорту в Україні» (2016-2018 рр., керівник НДР, доцент кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту, к. т. н., доцент Міхеєв О.І.).
Конференції Щорічна науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів НПК ДУІТ

  • Секція природничих та технічних наук

Збірники тез конференцій

 

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра  природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Електронна адреса: [email protected]

Написати листа